Å blok­ke­re stress­mo­le­ky­ler

Ny Vitenskap om Kroppen (Norway) - - Kroppen I Arbeid Stress -

Hy­po­ta­lamus er den de­len av hjer­nen som ut­lø­ser stress­re­spon­sen, og det gjør den ved å pro­du­se­re kortiko­tro­pin-fri­gjø­ren­de hor­mon (CRH). Det­te hor­mo­net for­flyt­ter seg til hy­po­fy­sen som ber cel­le­ne om å pum­pe ut adre­n­o­kortiko­tro­pisk hor­mon (ACTH), som vi­de­re ber ny­re­ne om å pro­du­se­re stress-ste­roi­det kor­ti­sol. Et av de helt av­gjø­ren­de mo­le­ky­le­ne i den­ne pro­ses­sen er kjent som CRF1: kortiko­tro­pin­fri­gjø­ren­de fak­tor re­sep­tor 1. Det­te er mo­le­ky­let som opp­da­ger CRH, og i 2013 klar­te fors­ke­re å fin­ne ut av for­men på mo­le­ky­let.

CRF1 er fes­tet til over­fla­ten på cel­le­ne i hy­po­fy­sen og and­re struk­tu­rer i kroppen, og ven­ter på at CRH skal duk­ke opp. Når det skjer, fes­ter hor­mo­net seg til re­sep­to­ren og ut­lø­ser mo­le­ky­læ­re sti­er som bi­drar til stress­re­spon­sen. Ved å for­stå for­men på mo­le­ky­let kan lege­mid­del­in­du­stri­en få hjelp til å lage medi­sin som av­bry­ter det­te sam­spil­let, og slik hind­re hor­mo­net i å kom­me inn i cel­le­ne, noe som vil dem­pe stres­set.

«Stress opp­le­ves som ube­ha­ge­lig av de fles­te. men slik er vi alt­så skapt for å tåle li­vets ut­ford­rin­ger»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.