Å hånd­te­re stress

Det fin­nes man­ge stra­te­gi­er som bru­kes for å be­kjem­pe stress.

Ny Vitenskap om Kroppen (Norway) - - Kroppen I Arbeid Stress -

Tre­ning

Flykt-kjemp-re­spon­sen for­be­re­der kroppen på ak­ti­vi­tet, så du bør tre­ne for å bru­ke opp den ner­vø­se ener­gi­en. I til­legg fri­gjør tre­ning na­tur­li­ge endor­fi­ner som løf­ter hu­mø­ret ditt.

Snakk om det

Men­nes­ker er so­sia­le skap­nin­ger, og det hjel­per å snak­ke om det. Det er ikke bare en tom fra­se. Å søke hjelp kan bi­dra til å re­du­se­re stress. Snakk med en venn.

Stol på kroppen din

Noen stu­di­er har vist at stress er mer ska­de­lig hvis du tror det er ska­de­lig. Sto­ler du der­imot på at kroppen for­be­re­der deg på å tak­le det, kan du mi­ni­me­re ska­den.

Hjelp and­re

Det kan kan­skje vir­ke mot sin hen­sikt å an­stren­ge seg for å hjel­pe and­re når man selv er stres­set, men det kan gi deg en me­ning og per­spek­tiv på ting.

Ta vare på deg selv

Noen fin­ner trøst i ned­bry­ten­de ak­ti­vi­te­ter når de er stres­set, men ni­ko­tin, al­ko­hol, mye mat, lite mat og vane­dan­nen­de medi­ka­men­ter lø­ser ikke det un­der­lig­gen­de pro­ble­met.

Lag en plan

En­kel­te ting kan du ikke end­re på, men det kan være let­te­re å kom­me seg gjen­nom pe­rio­der med stress hvis du skri­ver opp de tin­ge­ne du kan end­re, og la­ger en rea­lis­tisk plan for hvor­dan du skal tak­le dem.

Lev i nuet

Å stop­pe opp og kon­sen­tre­re seg om «her og nå» ved hjelp av lek, medi­ta­sjon el­ler an­nen men­tal tre­ning kan bi­dra til å for­and­re må­ten du ten­ker og fø­ler på.

Lag en stress­dag­bok

Å skri­ve ned ting som ut­lø­ser fø­lel­ser av stress, kan hjel­pe deg til å være for­be­redt på dem i fram­ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.