Slik ser vi

Ny Vitenskap om Kroppen (Norway) - - Nysgjerrig? Optiske Illusjoner -

Øyne­ne dine er vin­du­et mot ver­den, og de gjør det mu­lig for hjer­nen å ska­pe farge­rike, tre­di­men­sjo­na­le og utro­lig de­tal­jer­te bil­der av om­gi­vel­se­ne i be­ve­gel­se. De fun­ge­rer litt som et ka­me­ra som slip­per inn lys gjen­nom en lin­se, som igjen fo­ku­se­rer ly­set mot en type sen­sor kalt nett­hin­ne (re­ti­na). Øyne­ne kan til og med zoo­me som et ka­me­ra, si­den musk­le­ne gjør lin­sen fla­te­re for å kun­ne se gjen­stan­der langt borte el­ler tyk­ke­re for å se ting som er nære.

Når ly­set tref­fer nett­hin­nen, blir det opp­da­get av lys­føl­som­me cel­ler som kal­les sta­ver og tap­per. Sta­ve­ne sør­ger for at vi ser un­der mør­ke for­hold og lar oss se ens­far­get. Tap­pe­ne lar oss se far­ger og de­tal­jer når det er lyst. Når ly­set tref­fer dem, vil kje­mi­ka­le­ne i sta­ve­ne og tap­pe­ne end­re seg, og de dan­ner elek­tris­ke sig­na­ler som sen­des til hjer­nen.

Her blir in­for­ma­sjo­nen fra hvert øye satt sam­men og sam­men­lik­net, slik at et bil­de av om­gi­vel­se­ne kan gjen­ska­pes kor­rekt med mye dyb­de og kon­trast. Hele den­ne pro­ses­sen tar et hundre­dels se­kund, og du kan der­med se ver­den om­kring deg nes­ten i sann­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.