Stør­rel­se

Se hvor­dan om­gi­vel­se­ne kan skju­le tin­gens egent­li­ge stør­rel­se.

Ny Vitenskap om Kroppen (Norway) - - Nysgjerrig? Optiske Illusjoner -

Når du ser på to gjen­stan­der ved si­den av hver­and­re, er du tro­lig gans­ke sik­ker på om de er like sto­re, el­ler om en av dem er stør­re enn den and­re. Det er der­imot vis­se syns­be­drag som kan be­vi­se at du ikke all­tid ser rik­tig. Det er for­di hjer­nen ofte be­stem­mer stør­rel­se ut fra gjen­stan­de­ne som er i nær­he­ten, og der­med kan den lett bli lurt av om­gi­vel­se­ne.

Ta for ek­sem­pel Eb­bing­haus-il­lu­sjo­nen øverst til høy­re på den­ne si­den. Man­ge vil si at den oran­sje prik­ken til høy­re er stør­re enn den til venst­re, men de er fak­tisk nøy­ak­tig like sto­re. Hjer­nen bru­ker de blå prik­ke­ne til å be­døm­me hvor stor den oran­sje prik­ken er, og for­di de blå prik­ke­ne til venst­re er stør­re, ser den oran­sje prik­ken til venst­re mind­re ut enn den til høy­re.

Om­gi­vel­se­ne kan også på­vir­ke hjer­nens opp­fat­tel­se av dyb­de, slik at det kan se ut som en gjen­stand er nær­me­re el­ler len­ger unna enn den fak­tisk er. Det kan igjen på­vir­ke hvor­dan vi opp­fat­ter stør­rel­sen, slik du kan se i Pon­zoil­lu­sjo­nen til høy­re. Det er det som gjør at må­nen ser stør­re ut når den er nær ho­ri­son­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.