Dyk­ke­re­flek­sen

Krop­pens re­ak­sjon for å hind­re at du druk­ner.

Ny Vitenskap om Kroppen (Norway) - - Nysgjerrig? Er Virus Levende? Dykkerefle­ksen -

Dyk­ke­re­flek­sen er en re­spons som duk­ket opp da vi lev­de un­der vann, og som ut­vik­let seg for å hind­re patte­dyr fra å druk­ne. Re­flek­sen er ster­kest hos patte­dyr som le­ver i vann, men den fin­nes også hos men­nes­ket. Den be­skyt­ter luft­vei­ene slik at et dyr kan over­le­ve un­der vann en kort pe­rio­de.

Når et patte­dyr hol­der pus­ten og får kaldt vann i an­sik­tet, er det føl­som­me re­sep­to­rer i nese­hu­len som for­mid­ler den­ne in­for­ma­sjo­nen til hjer­nen via tril­ling­ner­ven. Det­te ut­lø­ser et plut­se­lig fall i hjer­te­ryt­men og fø­rer til at de mind­re blod­åre­ne trek­ker seg sam­men og i ste­det sen­der blo­det til de vik­tigs­te or­ga­ne­ne, nem­lig hjer­nen og hjer­tet.

Akku­rat som alle and­re reflekser er den ufri­vil­lig og auto­ma­tisk. Ba­byer kan ikke hol­de pus­ten med vil­je, men på grunn av dyk­ke­re­flek­sen skjer det auto­ma­tisk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.