Stam­cel­ler

Cel­le­ne som er ful­le av mu­lig­he­ter og som etter­fyl­ler krop­pens spe­sial­vev.

Ny Vitenskap om Kroppen (Norway) - - Innhold -

Stam­cel­le­ne er opp­hav for alt vev og alle or­ga­ner i kroppen. In­ne i et em­bryo er det en klyn­ge med stam­cel­ler som de­ler seg kon­ti­nu­er­lig. Hver gang de de­les, ut­vik­ler de nye cel­le­ne uli­ke kjenne­tegn slik at de kan ut­fø­re spe­sia­li­ser­te funk­sjo­ner, en pro­sess som kal­les «dif­fe­ren­sie­ring». Noen av cel­le­ne skal blir til hud, noen til musk­ler, bein og alle and­re kropps­de­ler. Stam­cel­le­ne kan også dele seg i nøy­ak­ti­ge ko­pi­er av seg selv, slik at krop­pens til­gang på stam­cel­ler ald­ri tar slutt. Den­ne egen­ska­pen kal­les «selv­for­ny­el­se». Dif­fe­ren­sie­ring og selv­for­ny­el­se er stam­cel­le­nes nøk­kel­funk­sjo­ner.

Selv en full­vokst kropp tren­ger kon­stant til­før­sel av nye cel­ler for å vokse, re­pa­re­re ska­der el­ler for å kun­ne fun­ge­re som nor­malt.

Man­ge ty­per cel­ler med spe­sia­li­ser­te funk­sjo­ner, som f.eks. røde blod­cel­ler, nerve­cel­ler og skje­lett­mus­kel­fi­bre, kan ikke dele og skif­te ut seg selv. Til dem har kroppen en be­hold­ning av stam­cel­ler som står pa­rat til å dele og ut­vik­le seg til den celle­ty­pen det er be­hov for. De to nøk­kel­funk­sjo­ne­ne til stam­cel­le­ne, dif­fe­ren­sie­ring og selv­for­ny­el­se, gjør at de er utro­lig nyt­ti­ge når man stu­de­rer og be­hand­ler syk­dom­mer.

Tid­li­ge­re har stam­celle­forsk­ning vært om­stridt på grunn av bruk av stam­cel­ler fra fost­re, van­lig­vis hen­tet fra ube­nyt­te­de em­bryo fra fer­ti­li­tets­be­hand­lin­ger. I det sis­te har fors­ker­ne der­imot ut­vik­let nye me­to­der for å dyr­ke stam­cel­ler i la­bo­ra­to­ri­et, noe som har åp­net opp for nye, spen­nen­de be­hand­lings­må­ter, fra dyr­king av knok­ler til ut­skif­ting av ska­de­de nerve­cel­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.