Sex og sam­liv

Spe­sia­list i sexo­lo­gisk råd­giv­ning, Mar­gre­te Wie­de Aas­land, sva­rer på alt du ikke vil spør­re fast­le­gen om.

Ny Vitenskap om Kroppen (Norway) - - Innhold -

Hvor ofte er det van­lig å ha sex i et etab­lert for­hold?

Un­der­sø­kel­ser vi­ser at det er van­lig å ha sex 1–2 gan­ger i uken, og of­te­re i star­ten. Men man må ikke stres­se så fælt med det. Det er bed­re å ha sex når man har lyst. Så kan man hel­ler bare lig­ge på ar­men og være kjæ­res­ter når man ikke har lyst.

Stem­mer det at menn har mer lyst enn kvin­ner?

Nå har jeg job­bet med det­te fel­tet i man­ge år, og jeg har fak­tisk ikke det inn­tryk­ket. Man­ge menn er kan­skje ras­ke­re «på» mens kvin­ne­ne må ha ting på stell først – de må ha gjort seg fer­dig på ba­det, tatt ut av opp­vask­ma­ski­nen osv. Men etter hvert som vi blir eld­re, tar det gjer­ne litt tid for ham også, og det er hel­ler ikke uvan­lig at det er hun som vil mest. Mitt inn­trykk er at det der er likt for­delt.

Hvor­dan vek­ke lys­ten hvis den er la­ber?

Det vik­tigs­te er å vise hver­and­re opp­merk­som­het, å tune seg litt inn på hver­and­re. Leg­ge seg tid­lig en gang i uken, leg­ge bort so­sia­le medi­er, snak­ke litt sam­men: Hvor­dan har du det? Det er vik­tig å se hver­and­re, gi hver­and­re en kropps­klem – alt­så en klem med hele kroppen – som va­rer noen se­kun­der, både om mor­ge­nen og når dere mø­tes igjen om etter­mid­da­gen. Kjenn på var­men fra hver­and­re. Kyss mer i hver­da­gen, det vek­ker lyst og gle­de. Bry dere om hver­and­re, lytt til den and­re, gi hver­and­re kom­pli­men­ter. Alle dis­se små tin­ge­ne er med på å ska­pe lyst. Har du hørt om Kjær­lig­he­tens fem språk? Det er fy­sisk kon­takt, be­kref­tel­se, tje­nes­ter, ga­ver og sam­ta­le. Hva blir du mest glad for? Gir han deg bloms­ter, mens du egent­lig blir mer glad hvis han bret­ter kles­vas­ken? Blir du mest glad for at dere sit­ter og pra­ter, mens han vil ha mer fy­sisk kon­takt? Snakk om hva dere li­ker best, og prøv å gi hver­and­re det. Rydd tid og legg dere tid­lig – sam­men. Det tren­ger ikke å in­ne­bære sto­re sam­ta­ler el­ler fan­tas­tisk sex, det vik­tigs­te er at dere gir hver­and­re opp­merk­som­het.

Kan man tre­ne seg til å få or­gas­me?

Alle kan få or­gas­me. Og man skal ikke fa­ke or­gas­me, da lu­rer man ikke bare part­ne­ren, men også seg selv. For å opp­nå or­gas­me er det lurt å tre­ne selv. Til­freds­still deg selv og finn ut hva som gjør at du får or­gas­me, da er det let­te­re å vei­le­de part­ne­ren et­ter­på. Man­ge sy­nes det er flaut å snak­ke om, og noen part­ne­re kan bli sure av å bli vei­le­det, men det­te må man bare prø­ve å kom­me over. Det er vik­tig å kom­mu­ni­se­re, for­tell part­ne­ren hva du li­ker. Og nes­te gang vil du

kan­skje at kjæ­res­ten skal gjø­re noe an­net enn for­ri­ge gang, og da må du si det! Husk også å ikke jage or­gas­me. Det skal ikke pres­te­res, men ny­tes, og det vik­tigs­te er nær­he­ten.

Må man ha sex i et for­hold?

Man kan leve i et for­hold uten sex, men da må beg­ge være eni­ge om at det er løs­nin­gen. I ut­gangs­punk­tet er det jo sex som gjør et kjæ­reste­for­hold til nett­opp det, og der­som den ene ikke har lyst, bør man prø­ve å fin­ne løs­nin­ger og kan­skje opp­søke en te­ra­peut. Å leve i et for­hold hvor én har lyst og den and­re ikke, tror jeg vil bli vel­dig vans­ke­lig i leng­den.

I et etab­lert for­hold: Bør man «tvin­ge» seg selv til å ha sex selv om man ikke har så vel­dig lyst?

Nei, det sy­nes jeg ikke. Hvor­for skal man det? Det er jo hel­ler ikke noe hyg­ge­lig å lig­ge med en som ikke har lyst til å lig­ge med deg. Da kan man hel­ler bru­ke den ti­den på det vi kal­ler sen­su­ali­tets­tre­ning – å stry­ke og være nær. El­ler man kan brin­ge litt hu­mor inn i det og si at «Du får ti mi­nut­ter på å gjø­re meg kåt, og hvis ikke det går, får du ta deg en runk». Sex er det mest in­ti­me vi gjør, og da må vi snak­ke om det. Still hver­and­re spørs­mål: Hva er det som gjør at du ten­ner på meg? Hva kan jeg gjø­re for at du skal ha lyst på meg? Man må se på sin egen rol­le i det, men så er det vik­tig at man ikke for­strek­ker seg. Man skal ikke ha sex for part­ne­rens skyld. Det kan være pe­rio­der hvor man ikke or­ker, og da må man snak­ke om det. Det må være greit å si at akku­rat nå or­ker jeg ikke. Og i de pe­rio­de­ne er det eks­tra vik­tig å si at man er glad i hver­and­re.

Kan man se på sex som tre­ning?

Det kan man godt gjø­re. Men hvis sexen va­rer i 20 se­kun­der, har det jo ikke så stort tre­nings­ut­byt­te.

Kan sex­lys­ten for­svin­ne for så å kom­me til­ba­ke?

Ja. Det kan være pe­rio­der i li­vet da man ikke har så lyst, som for ek­sem­pel når man har fått barn, el­ler i pe­rio­der med ar­beids­le­dig­het, syk­dom el­ler and­re på­kjen­nin­ger. En del me­di­si­ner kan dem­pe sex­lys­ten, og uli­ke hen­del­ser i li­vet kan re­du­se­re opp­merk­som­he­ten på sex.

Hva gjør or­gas­men med kroppen din?

Opp mot og etter en or­gas­me skjer det noen ty­de­li­ge end­rin­ger i hele kroppen. Pus­ten blir ras­ke­re, pul­sen sti­ger, og sen­tral­nerve­sys­te­met kjø­rer for ful­le mug­ger og sen­der ny­tel­ses­sig­na­ler til be­løn­nings­sen­te­ret i hjer­nen. Selve or­gas­men, både hos kvin­ner og menn, be­står av ras­ke mus­kel­sam­men­trek­nin­ger i bek­ken­mus­ku­la­tu­ren og mus­ku­la­tu­ren om­kring kjønns­or­ga­ne­ne. Selve or­gas­men ut­lø­ser dopa­min, som får oss til å føle oss lyk­ke­li­ge og opp­stemtr. Hjerne­skan­nin­ger vi­ser dess­uten at den for­res­te de­len av hjer­nen, som kal­les for den or­bit­ofron­ta­le kort­ek­sen, blir slått av. Det­te om­rå­det kon­trol­le­rer selv­eva­lu­e­ring, for­nuft og selv­kon­troll. (Kil­de: Forsk­ning.no)

Fin­nes det Via­gra for kvin­ner?

Gitt at man ikke har hjerte­pro­ble­mer: Dere kan jo ta en halv hver og se hva som skjer. Men det må være en sek­su­ell set­ting. Man kan ikke sit­te og lese en rap­port, ta en halv Via­gra og så er man klar. Men den kan være en hjelp på vei­en til å re­spon­de­re på sek­su­ali­tet.

Kan pre­ven­sjons­mid­ler med hor­mo­ner re­du­se­re sex­lys­ten?

Un­der­sø­kel­ser har vist at p-pil­ler kan gi ned­satt li­bi­do. Men det er fort­satt usik­kert hva det er med p-pil­ler som gir re­du­sert lyst, og sam­ti­dig er det man­ge fak­to­rer i li­vet som kan på­vir­ke sex­lys­ten. Det kan være vans­ke­lig å skil­le på hva som even­tu­elt er ef­fek­ten av p-pil­ler, og hva som kan­skje hand­ler om et for­hold som er i ferd med å mis­te gnis­ten.

Hvor­dan kan man unn­gå at det kom­mer lyd fra skje­den un­der sam­leie?

Uff ja, det er flaut. Spe­si­elt i et nytt for­hold. Men det skjer jo, det hjel­per ikke å dri­ve med knipe­øvel­ser, hel­ler, det er jo na­tur­lig at luft som dyt­tes inn kom­mer ut igjen. Man får bare prø­ve en an­nen stil­ling nes­te gang.

Har mat noe å si for hvor­dan man luk­ter og sma­ker neden­til?

Ja! Rak­fisk og an­nen råt­ten mat er kan­skje ikke det bes­te. Tenk på hva som gir dår­lig ånde. Det sies at jord­bær skal gi god smak. An­nen frukt og grønn­sa­ker som ana­nas og sel­le­ri gjør at væs­ken sma­ker mind­re sterkt.

Har man ge­ne­relt mer lyst som ung enn når man bli eld­re, rent fy­sio­lo­gisk?

Kjønns­hor­mo­ne­ne er på høy­den når man er ung, for­di det er da kroppen er mest inn­stilt på å lage barn. Når det er sagt så har folk for­skjel­lig grad av sex­lyst, uan­sett al­der. Men ge­ne­relt er nok de unge mer lyst­ne.

«Selve or­gas­men ut­lø­ser dopa­min, som får oss til å føle oss lyk­ke­li­ge og opp­stemt»

Kan det gå and­re vei­en, at man får mer lyst når man blir eld­re?

Man­ge opp­le­ver en ny blomst­ring når de blir eld­re, mens and­re sy­nes at det sluk­ner helt. Men så har jeg sett man­ge ek­semp­ler på at sex­lys­ten var død – helt til det kom en ny part­ner inn i bil­det. Og da snak­ker jeg om godt voks­ne men­nes­ker.

Får man mer sex­lyst av å tre­ne?

Ab­so­lutt. Hvis man er i god form, får man mer ener­gi. Men det be­tyr ikke at man må svet­te i time­vis på et tre­nings­sen­ter. Å gå tur gir også god helse, og god helse hjel­per mot alt.

Menn som ikke har lyst – et van­lig tabu?

Det er kan­skje ikke så tabu len­ger, men det er mye skam for­bun­det med det. Mye av sexen av­hen­ger jo av den ståpik­ken, og det å ikke få den opp gjør at menn fø­ler seg udu­ge­li­ge. Dess­uten er det man­ge som ser på por­no, og de glem­mer at det er fan­ta­si. Det er ikke van­lig å ha en reis­ning som hol­der i time­vis – det gir et enormt pre­sta­sjons­press. Det må være like greit for menn som for kvin­ner å si at jeg har ikke lyst akku­rat nå.

Når bar­na er små, er man sli­ten, og når de blir eld­re, er de rundt deg hele ti­den – hvor­dan kan vi få til å ha sex?

Ja, da må man fin­ne løs­nin­ger. En kjapp en på ba­det. «Lunsj­møte» hjem­me el­ler på et ho­tell­rom. Sør­ge for at alle bar­na er på over­nat­ting sam­me natt. Lås på sove­roms­døra. Det­te er kan­skje noe av det vik­tigs­te – da slip­per du å være redd for at noen skal kom­me inn. Og selv om du har ten­årin­ger: Det går jo an å gjø­re det litt stil­le. Nå er det ikke så van­lig med etter­mid­dags­lur len­ger, men hva med å inn­føre det? Mor og far en halv­time på sove­rom­met om etter­mid­da­gen? Når bar­na er blitt stør­re, øns­ker de uan­sett ikke å være sam­men med for­eld­re­ne sine hele ti­den. Bruk det!

Er det vik­tig å ona­ne­re?

Ja, men ikke alle sy­nes det. Menn gjør det nok of­te­re enn kvin­ner, de er jo i be­rø­ring med kjønns­or­ga­net sitt mye mer enn kvin­ner er. Hvis man har lyst til å gjø­re det, skal man fin­ne tid til det. Og man skal ikke ona­ne­re sam­men med kjæ­res­ten hvis en av dere ikke sy­nes at det er ok. Det er hel­ler in­gen (les part­ne­ren) som har krav på å vite om el­ler når du har ona­nert. Man må ikke dele alt.

Hvor van­lig er det egent­lig å «fa­ke» or­gas­me?

Noen dri­ver med det, både jen­ter og gut­ter. Men det bør man ikke dri­ve med, da bør man hel­ler job­be litt med seg selv og prø­ve å fin­ne ut hva som skal til for å få en or­gas­me. Men sex skal ikke være en or­gasme­jakt. Det er jo strå­len­de om det en­der i det, men sex kan være fint uten også.

«Man­ge opp­le­ver en ny opp­blomst­ring når de blir eld­re»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.