Marsh­mal­low­test med ny vri

Ny Vitenskap om Kroppen (Norway) - - Kroppen I Arbeid Tren Opp Viljestyrk­en -

Fors­ke­re ved Uni­ver­sity of Roches­ter ble in­spi­rert av Misch­el og gjen­tok eks­pe­ri­men­tet med en li­ten vri. Her fikk bar­na en tegne­opp­ga­ve før de ble ut­satt for selve mar­sh­mal­low-tes­ten. De fikk noen få bruk­te farge­stif­ter da de star­tet, men med løf­te om at hvis de ven­tet litt, så skul­le de få fine, nye tu­sjer. De­ret­ter ble de delt inn i to grup­per. Den ene grup­pen fikk nye tu­sjer etter en stund, den and­re grup­pen fikk den skuf­fen­de be­skje­den om at det ikke var fle­re tu­sjer. Det­te gjor­de noe med til­li­ten og for­vent­nin­ge­ne til bar­na.

I den førs­te mar­sh­mal­low-tes­ten klar­te bar­na å ven­te i gjen­nom­snitt­lig 6 mi­nut­ter, men bar­na i den­ne stu­di­en som var blitt skuf­fet, fikk et gjen­nom­snitt på bare 3 mi­nut­ter. De som had­de blitt lo­vet nye tu­sjer og som fikk det, klar­te fak­tisk å ven­te på den and­re mar­sh­mal­low­en i gjen­nom­snitt­lig 12 mi­nut­ter før de ga opp. Det­te er utro­lig in­ter­es­sant og vi­ser at selv­kon­troll og vilje­styr­ke blir på­vir­ket av dine er­fa­rin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.