Hvor­dan bru­ker kroppen karbo­hy­dra­ter?

Ny Vitenskap om Kroppen (Norway) - - Mat Og Helse Ned I Vekt -

Kroppen vår er la­get for å fun­ge­re på suk­ker. Alle cel­le­ne er full­pak­ket av et mo­le­ky­lært ma­ski­ne­ri som tar de enk­le suk­ker­ar­te­ne (glu­ko­se), bry­ter dem ned og fri­gjør dem i form av ener­gi som cel­le­ne kan bru­ke. De and­re karbo­hy­dra­te­ne tren­ger litt be­ar­bei­ding før cel­le­ne kan be­nyt­te seg av driv­stof­fet. De lan­ge kje­de­ne med po­lys­ak­kari­der klip­pes fra hver­and­re av en­zy­mer som kal­les karbo­hy­dra­ser, og de enk­le suk­ker­ar­te­ne som slip­per fri, om­gjø­res så til glu­ko­se. For å sik­re at kroppen ald­ri går tom for driv­stoff, blir noe av over­skud­det satt sam­men igjen, og da blir det lag­ret i lan­ge for­grei­nin­ger kalt gly­ko­gen. Dis­se kan kut­tes på nytt og bru­kes ved be­hov.

Glu­ko­se er en vel­dig vik­tig energi­kil­de for alle le­ven­de or­ga­nis­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.