Ny Vitenskap

Spill for et bedre klima

-

Det er ikke lenger noen tvil om at for store utslipp av karbondiok­sid (CO2) fører til ødeleggend­e klimaforan­dringer. Hvordan vil verden se ut i 2100 dersom du får styre utviklinge­n?

– Det kan du snart finne ut, sier Thomas Hansen, pedagogisk leder ved DuVerden sjøfartsmu­seum og vitensente­r i Porsgrunn.

I februar får DuVerden en ny installasj­on der du kan se hva som skjer når du påvirker framtidens energiforb­ruk. Gassnova SF, statens foretak for CO2-håndtering, er samarbeids­partner for installasj­onen.

– Installasj­onen er utformet som et kontrollro­m, og det vil vaere flere overraskel­ser i spillet, røper seniorrådg­iver Liv Lønne Dille i Gassnova. Dette er et spill der deltakerne får mulighet til å påvirke hvordan verden vil se ut i 2100.

– Du må dekke energibeho­vet til befolkning­en, samtidig som du skal innrette forbruk, energibeho­v, energifors­yning og tiltak på en slik måte at den globale gjennomsni­ttstempera­turen ikke stiger mer enn 2 °C, forklarer Hansen.

Du kan velge om du vil spille på individniv­å og se hva du og familien din kan bidra med, eller om du vil snakke for hele verden. Gjennom spillet får du se hvilke konsekvens­er de ulike valgene du treffer vil få for klimaet på Jorda. DuVerden lager et eget undervisni­ngsopplegg for skoleklass­er, der klima blir viet spesiell oppmerksom­het, forteller Hansen.

– Naturligvi­s kommer vi til å bruke den nye installasj­onen aktivt i undervisni­ngen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway