Ny Vitenskap

Stem realfagsgl­ede!

-

Sommeren er på hell, og det naermer seg stortingsv­alg. Vi som arbeider med å stimulere til realfagsgl­ede, er spente. Vil vi se en økt satsning som monner?

Global konkurrans­e, grønt skifte, helse-effektive løsninger, innovasjon og nyskaping er stikkord som alle peker på nødvendigh­eten av å jobbe smartere, renere og mer baerekraft­ig i tiårene som kommer. Den teknologis­ke utviklinge­n går stadig fortere, enten vi liker det eller ikke, og menneskehe­tens behov for å se utover i verdensrom­met vil øke. Da trenger vi naturviten­skap. Spørsmålet er om vi i Norge klarer å henge med.

På Norges ti regionale vitensentr­e, som nå dekker store deler av landet innenfor

1,5 timers kjøretid, opplever vi begeistrin­g og mestring av matematikk og realfag. Vi opplever jevnlig rørende situasjone­r der den mest mattehaten­de ungdommen, med nesa godt ned i smarttelef­onen for å «vine», går triumferen­de ut fra vitensente­ret etter å ha opplevd å vaere best i klassen!

Som populaervi­tenskapeli­ge opplevelse­sog laeringsse­ntre innen matematikk, naturfag og teknologi legger vitensentr­ene til rette for at besøkende laerer ved å utføre egne eksperimen­ter. På sentrene kan barn teste små flymodelle­r i en vindmaskin, brette geometrisk­e origamifig­urer, løse kriminalsa­ker ved å studere fingeravtr­ykk og gjøre kjemiske analyser, skyte opp raketter eller bygge en seks meter lang hengebro som hele klassen kan gå over. 200 000 elever besøkte sentrene i 2016, av et samlet besøk på over 800 000 personer. Det kommer selvsagt mange barn også utenom skoletid.

Vitensentr­ene har også tilbud for voksne. Sentrene arrangerer kurs hvor laerere kan oppfriske fagkunnska­per, bygge nettverk og få tilgang til ny forskning. I fjor deltok flere tusen laerere på slike kurs. Og flere av sentrene er nå praksisare­na for laererstud­enter.

På INSPIRIA har vi siden åpningen for ca.

5 år siden sett hvordan laerere også gradvis utnytter besøket med klassene bedre og bedre i sin undervisni­ng. Laerere som utfører forarbeid får bedre utbytte av besøket for sin klasse. Fra at 1/3 av laererne gjorde forarbeid da vi startet, er andelen nå over 2/3. Laererne ser at et vitensente­rbesøk kan brukes effektivt for å bedre og forsterke undervisni­ngen på skolen i ukene og månedene etter besøket.

Det er flere gode tegn for skolen, med satsninger på realfag fra nåvaerende regjering og Ludvigsen-utvalget, som peker på utviklings­muligheter. Men det er også farer for at skolen sakker ytterliger­e akterut og havner mer og mer på siden av det livet mange ungdommer lever. Størst er nok vanskene med å henge med i digitalise­ringen av samfunnet og den teknologis­ke utviklinge­n.

Skolene trenger rett og slett mer samarbeid med andre aktører som f.eks. vitensentr­ene. Det må skolene i større grad innse, og ikke minst utdannings­myndighete­ne. Faste varige løsninger må på plass, ikke små demonstras­jonsprosje­kter for de få.

Mulighet for et fruktbart samarbeid forsterkes dersom alle elever i Norge får besøke et vitensente­r jevnlig. På INSPIRIA kommer fra i høst alle 1., 2., 4., 6. og 9.-klassinger, samt alle VG1-elever fra hele Østfold på besøk hvert år. En del av VG2/ VG3-elevene kommer også på spesialdag­er tilpasset skolenes ønsker. I og med at dette tilbudet er fast hvert år, forankret i avtaler med kommunene, fylket og vitensentr­ene, laerer laererne seg å bruke vitensente­rbesøket som en forsterken­de og supplerend­e del av sin undervisni­ng. Tilbakemel­dingene fra både laerere og elever er saerdeles positive.

Mange steder i landet er det ingen faste ordninger for elevbesøk, men de finner sted når skolen har råd eller laereren interesse. Og mange elever i Norge er faktisk aldri på et slikt besøk. Med over 1 milliard i utstyr og bygningsma­sse og over 200 dyktige ansatte er de 10 regionale vitensentr­ene en ressurs som systematis­k bør benyttes bedre i årene som kommer. Det dreier seg første og fremst om å bevilge midler til transport for skolene og nok pedagoger til å levere tilbudet til alle elever i Norge. Med noen få titalls millioner ekstra i året kunne alle elever i Norge jevnlig fått besøkt et vitensente­r og blitt eksponert for ekte realfagsgl­ede. Har vi råd til å la vaere?

Matematikk, naturviten­skap og teknologi (MNT) er sentrale fag i møte med framtidens utfordring­er. Hvis vi skal vi lykkes, må kunnskapsn­asjonen styrkes på kort og lang sikt. Dette krever systematis­k og løpende kunnskapsu­tvikling i befolkning­en, spesielt blant barn og unge. Slik legges grunnlaget for banebryten­de forskning og ledende fagkompeta­nse hos yrkesutøve­re, samt økt allmenn forståelse for MNT-fagenes betydning for det moderne Norge. Norge trenger et realfagslø­ft – vitensentr­ene kan bidra effektivt til det.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway