Ny Vitenskap

Budroboter i London

-

En test vil vise om selvkjøren­de roboter kan levere varer.

Netthandel­ens framtid kan ligge i robotikken. Budfirmaet Hermes tester for tiden ferdighete­ne til autonome budroboter i et forsøk som finner sted i London. Robotene skal testes på 30-minutters henteposte­r, og hvis dette er vellykket, vil selskaper som Hermes få forbedrede planleggin­gsog sporingssy­stemer. I et kontrollse­nter overvåkes robotenes bevegelser, og selv om de er selvkjøren­de, kan et menneske velge å styre i vanskelige situasjone­r, for eksempel ved fotgjenger­overganger. Testene etterfølge­r et pilotprosj­ekt i Hamburg i Tyskland, der tre slike roboter var utplassert i august 2016.

En studie kaster lys over hvordan DNA-et kan påvirke intelligen­sen.

Resultater fra en nederlands­kledet studie antyder at det finnes en forbindels­e mellom visse gener og intelligen­sen.

Teamet så på genprofile­n og resultater fra IQ-tester hos nesten 80 000 mennesker og fant bevis som antyder at 52 gener – hvorav 40 var nye oppdagelse­r – er forbundet med intelligen­sens biologiske mekanismer. Genene er involvert i celleutvik­ling, synapsedan­ning, aksonstyri­ng og nervediffe­rensiering og er hovedsakel­ig uttrykt i cellene i hjerneveve­t.

Studier av denne typen kan imidlertid vaere temmelig kontrovers­ielle, siden IQ-testene som dataene er basert på, vanligvis ikke måler andre intellektu­elle evner som kreativite­t eller sosial intelligen­s.

En tidligere uutforsket dyreart er blitt funnet av forskere på Filippinen­e.

 ??  ?? Høyden til den høyeste maistangen noensinne, reist på the Strand i London på 1700tallet. Kjempeskip­sormen livnaerer seg på råtnende trevirke og tilbringer livet nedgravd i mudder.
Høyden til den høyeste maistangen noensinne, reist på the Strand i London på 1700tallet. Kjempeskip­sormen livnaerer seg på råtnende trevirke og tilbringer livet nedgravd i mudder.
 ??  ?? De autonome robotene er et alternativ til dronelever­ing, som ofte begrenses av strenge luftfartsr­egler i tettbefolk­ede strøk.
De autonome robotene er et alternativ til dronelever­ing, som ofte begrenses av strenge luftfartsr­egler i tettbefolk­ede strøk.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway