Kja­ere le­ser!

Ny Vitenskap - - Velkommen - RE­DAK­TØR Li­ne Ther­kel­sen

So­sia­le medi­er har re­vo­lu­sjo­nert må­ten vi kom­mu­ni­se­rer og sam­hand­ler med hver­and­re på. Vi de­ler mer av vårt liv og hva vi ten­ker på enn vi har gjort noen gang. Vi vet mer om un­ge­ne til na­bo­en og for­eld­re­ne i klas­sen til eldste­mann enn vi tren­ger. Men blir vi egent­lig mer so­sia­le? I vår for­side­sak den­ne gan­gen sva­rer vi på spørs­mål om tek­no­lo­gi­en bak dis­se nett­ver­ke­ne og hvor­dan bru­ken av dem på­vir­ker hjer­nen vår.

I miljø­ka­pit­te­let skal dere få møte en av mine sto­re hel­ter. Her har vi en pre­sen­ta­sjon av na­tur­pro­gram­me­nes far, sir Da­vid At­ten­bo­rough. Han har nådd den voks­ne al­de­ren av 90 år og er ikke bare en pio­ner som film­ska­per, men også en an­er­kjent for­fat­ter som er ad­let for sin inn­sats i å opp­ly­se og in­spi­re­re en hel ver­den til å la­ere mer om na­tu­ren.

Hvis du har en fors­ker­drøm i deg, bør du få med deg ar­tik­ke­len om folke­forsk­ning. Her vil du se at du har man­ge mu­lig­he­ter til å bli in­volvert i uli­ke glo­ba­le forsk­nings­pro­sjek­ter, selv om du ikke har pro­fe­sjo­nell vi­ten­ska­pe­lig er­fa­ring. De fore­går bå­de på nett og lo­kalt. Du kan for ek­sem­pel bli med og opp­da­ge eksopla­ne­ter, ana­ly­se­re ge­ner, bi­stå med ka­ta­strofe­hjelp el­ler sam­le po­pu­la­sjons­data for sår­ba­re og true­de dyre­ar­ter. Uto­ver det­te kan du lese hvor­dan vi skal ku­re­re noen av våre mest al­vor­li­ge syk­dom­mer i fram­ti­den.

De to di­si­pli­ne­ne hjerne­ki­ru­gi og ra­kett­vi­ten­skap blir ofte brukt som re­fe­ran­ser når vi skal be­skri­ve noe som er utro­lig kom­plekst og helt i grense­land for hva en men­neske­hjer­ne har av in­tel­lek­tu­ell ka­pa­si­tet. Det­te har blitt stå­en­de som to ul­ti­mate vi­ten­ska­pe­li­ge kar­rie­rer. Hva trengs egent­lig for å lyk­kes i dis­se to høyt an­set­te og in­spi­re­ren­de yr­ke­ne? Det sva­rer vi på i ar­tik­ke­len om hjerne­ki­rur­gi og ra­kett­vi­ten­skap.

Til sist vil jeg nev­ne rom­farts­ka­pit­te­lets ho­ved­sak, som er den sto­re be­gi­ven­he­ten på rom­farts­him­me­len i 2018. Da skal Den euro­pe­is­ke rom­farts­or­ga­ni­sa­sjo­nen (ESA) og Ja­pan Aero­space Ex­plo­ra­tion Agency (JAXA) sen­de opp rom­son­den Be­piCo­lom­bo. Rom­son­den som skal gi oss et gjen­syn med Mer­kur, pla­ne­ten na­er­mest So­la. Rei­sen tar seks år, så vi må smø­re oss med tål­mo­dig­het før vi får se Mer­kur igjen.

«Vi vet mer om un­ge­ne til na­bo­en og for­eld­re­ne i klas­sen til eldste­mann enn vi tren­ger. Men

blir vi egent­lig mer so­sia­le? »

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.