Sol­for­mør­kel­sen var syn­lig fra rom­met

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

I USA kun­ne man i au­gust opp­le­ve en to­tal sol­for­mør­kel­se, da Må­nen gled mel­lom So­la og Jor­da, og kas­tet en enorm skyg­ge over Nord-Ame­ri­ka, som var syn­lig fra det ytre rom. Mens dag ble til natt, ob­ser­ver­te NASAs rom­skip oven­fra at land­om­rå­de­ne ble for­mør­ket, og Den in­ter­na­sjo­na­le rom­sta­sjo­nen ISS, Lu­nar Recon­nais­san­ce Or­bi­ter, EPIC med fle­re fikk tatt im­po­ne­ren­de bil­der av hen­del­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.