Avan­ser­te ki­rur­gis­ke in­stru­men­ter

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting - Ved hjelp av sann­tids­vi­deo kan ki­rur­ge­ne ar­bei­de med stor pre­si­sjon.

I hjerne­ki­rur­gi kan ør­små be­ve­gel­ser spil­le en rol­le, så ki­rur­ge­ne sø­ker hjelp hos ro­bo­ter. En­do­sko­per bru­kes al­le­re­de til å gjen­nom­føre pre­si­sjons­inn­grep med mi­ni­mal inn­virk­ning på om­kring­lig­gen­de vev, men det ut­vik­les tek­no­lo­gi som skal bli en­da bed­re i så måte. Ro­bo­ter er bed­re enn men­neske­hen­der når det gjel­der å hol­de ka­me­ra­er i ro, og med de­res hjelp bør la­ser­mik­ro­sko­per kun­ne ta bil­der med høy opp­løs­ning in­ne i hjer­nen. I til­legg ut­vik­les det svulst­ma­ling som skal ly­se opp kreft­cel­ler. Den fes­ter seg bare til an­grep­ne cel­ler, ikke til friskt vev, og skal vise ki­rur­ge­ne vei­en til de de­le­ne av hjer­nen som må fjer­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.