Bane­bry­ten­de me­to­der

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Stør­re ope­ra­ti­ve inn­grep skjer van­lig­vis i nar­ko­se, men hjerne­ope­ra­sjo­ner er litt an­ner­le­des. Hvis pa­si­en­ten hol­des vå­ken un­der inn­gre­pet, kan det være Fet­te­re å ver­ne vik­ti­ge de­ler av hjer­nen mot ska­de.

I be­gyn­nel­sen av ope­ra­sjo­nen leg­ges pa­si­en­ten ofte i nar­ko­se mens en del av kra­ni­et fjer­nes. Der­et­ter vek­kes han el­ler hun igjen. Sel­ve hjer­nen kjen­ner ikke smer­te, og skal­len er lo­kal­be­dø­vet. Med elek­tris­ke son­der sti­mu­le­rer le­ge­ne for­skjel­li­ge de­ler av hjer­nen mens pa­si­en­ten le­ser, snak­ker el­ler for den saks skyld spil­ler et in­stru­ment. Hvis for­and­rin­ger mer­kes, vet ki­rur­ge­ne at de må unn­gå ak­ku­rat det om­rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.