Hva gjør ra­kett­forsk­ning så vans­ke­lig? Og dom­men?

Det­te fel­tet er kjent for å va­ere kre­ven­de, og det har sine grun­ner.

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Det er in­gen tvil om at bå­de ra­kett-forsk­ning og hjerne­ki­rur­gi kre­ver spen­sti­ge hjem­evin­din­ger, men det er kan­skje ikke helt rett­fer­dig å peke dem ut som de vans­ke­ligs­te di­si­pli­ne­ne in­nen real­fag og me­di­sin. Sa­ken er at in­gen av re­sul­ta­te­ne de­res vil­le vært mu­li­ge uten bio­lo­ger, kje­mi­ke­re, fy­si­ke­re, ma­te­ma­ti­ke­re og in­ge­ni­ø­rer som ar­bei­det på and­re felt.

Ra­kett­fors­ke­re byg­ger på man­ge ti­år med vi­ten­ska­pe­li­ge un­der­sø­kel­ser som har ut­vi­det men­nes­kets kunn­skaps­ho­ri­sont for å ut­vik­le mor­gen­da­gens tek­no­lo­gi, og like­le­des ut­nyt­ter hjerne­ki­rur­ge­ne forsk­ning fra and­re felt. De inn­lem­mer nye kunn­ska­per i be­hand­lin­gen av pa­si­en­te­ne og red­der ofte liv på den må­ten. Vi kan trygt si at beg­ge grup­pe­ne tak­ler Enor­me men­ta­le ut­ford­rin­ger, og ar­bei­det de­res blir bare mer kom­pli­sert etter hvert som ti­den går.

Over­vin­ne tyngde­kraf­ten Jo stør­re en ra­kett er, desto tyng­re blir den, og desto mer tyngde­kraft må over­vin­nes. Det blir en ba­lanse­gang. For­hånds­be­reg­nin­ger Opp­skyt­nin­ger er dyre, der­for ut­vik­ler ra­kett­fors­ker­ne data­pro­gram­mer og små mo­del­ler til å ut­prø­ve ide­er. Vel­ge driv­stoff

Blant al­ter­na­ti­ve­ne er hydro­gen, pa­ra­fin og fast­stoff­mo­to­rer. For­skjel­li­ge kom­bi­na­sjo­ner eg­ner seg til for­skjel­li­ge si­tua­sjo­ner. Avan­sert ma­te­ma­tikk Ra­kett­fors­ke­re må løse inn­fløk­te lik­nin­ger for å få mo­to­re­ne til å gjø­re avan­ser­te ma­nøv­re. Tids­press

For å sik­re at ra­ket­tens nytte­last kom­mer ut i bane, må fors­ker­ne ar­bei­de mot rom­fer­dens op­ti­ma­le tids­vin­du for opp­skyt­ning. I den for­bin­del­se må de også ta hen­syn til må­lets re­la­ti­ve has­tig­het og po­si­sjon i for­hold til Jor­da. Gjen­bruk

Det­te er in­gen bil­lig virk­som­het, så ra­kett­fors­ke­re er all­tid ute etter mu­lig­he­ter til å bru­ke de­ler om igjen for å hol­de kost­na­de­ne nede. Mest­re ma­te­ria­ler Ba­ere­ra­ket­ter kom­mer opp i tu­se­ner av gra­der. Ma­te­ria­le­ne må tåle he­ten uten å tyn­ge ra­ket­ten for mye. Tåle va­ku­um Ut­skyt­nin­gen er bare halve job­ben. Rom­far­tøy er av­hen­gi­ge av prin­sip­per og ut­styr som fun­ge­rer i va­ku­um. Tåle opp­skyt­ning Ra­ket­ter må va­ere så let­te som mu­lig, men de må også tåle på­kjen­nin­ge­ne i av­gan­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.