Kart­legg Må­nen

data.moon­zoo.org

Ny Vitenskap - - Forskning -

Moon Zoo var et bane­bry­ten­de folke­forsk­nings­pro­sjekt som ble lan­sert i mai 2010 og full­ført i juni 2015. I lø­pet av de fem åre­ne med data­inn­sam­ling skul­le bru­ker­ne iden­ti­fi­se­re, klas­si­fi­se­re og måle over­flate­trekk på Må­nens over­fla­te ved hjelp av høy­opp­løs­te bil­der tatt med Lu­nar Recon­nais­san­ce Or­bi­ter Ca­me­ra (LROC).

Stu­di­en kon­sen­trer­te seg om om­rå­det rundt lan­dings­so­nen til Apol­lo 17, med sik­te på å re­gist­re­re an­tall og plas­se­ring av kra­tre, for­de­lin­gen av kampe­stei­ner og uli­ke geomor­fo­lo­gis­ke over­flate­trekk av interesse. De fore­lø­pi­ge re­sul­ta­te­ne ble ak­sep­tert for pub­li­se­ring i det vi­ten­ska­pe­li­ge tids­skrif­tet Ica­rus.

«Bru­ker­ne iden­ti­fi­ser­te, klas­si­fi­ser­te og mål­te for­mer på Må­nens over­fla­te i lø­pet av fem år med data­inn­sam­ling»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.