Slut­ten for HIV

Ny Vitenskap - - Forskning -

Hvor­dan jak­ter man på et vi­rus som gjem­mer seg i ditt eget im­mun­sys­tem?

Vi­ru­set som he­ter Hu­man Im­mu­node­fi­ci­ency Vi­rus (HIV) kap­rer rett og slett im­mun­sys­te­met. Det kom­mer på inn­si­den, inn­fø­rer sin gen­etis­ke kode i ge­no­me­ne på en cel­le og gjør den om til en fab­rikk som pro­du­se­rer klo­ner av seg selv. Mens det­te fore­går, er cel­len ute av stand til å fun­ge­re nor­malt, og grad­vis tar vi­ru­set over fle­re og fle­re cel­ler og im­mun­sys­te­met blir kraf­tig svek­ket. Det­te fø­rer til syk­dom­men vi kal­ler Acqui­red Im­mu­ne De­fi­ci­ency Syn­dro­me (AIDS).

HIV kan nå be­hand­les med en kom­bi­na­sjons­be­hand­ling som stop­per vi­ru­set i å for­me­re seg. An­tal­let vi­rus i blo­det blir ofte så lavt at syk­dom­men ikke kan spre seg. Man kan også hind­re over­fø­ring fra mor til barn med nye medi­si­ner. Det er li­ke­vel ikke al­le som har til­gang til slik be­hand­ling.

Stan­dard­be­hand­lin­gen for fram­ti­dens HIV-me­di­sin vil va­ere en vak­si­ne som kan la­ere im­mun­sys­te­met å nøy­tra­li­se­re vi­ru­set med et be­legg av anti­stof­fer. I teori­en kan den­ne vak­si­nen ikke bare bru­kes til å for­hind­re in­fek­sjon, den kan også stop­pe syk­dom­men fra å blus­se opp igjen hos per­soner som frem­de­les har vi­ru­set la­tent i krop­pen.

Det­te er en enorm ut­ford­ring. Vi­ru­set end­rer seg for å unn­gå å bli opp­da­get, og im­mun­sys­te­met kla­rer ikke all­tid å rea­ge­re. Det prø­ves ut nye vak­si­ner hele ti­den, og etter hvert som vår kunn­skap om HIV og im­mun­sys­te­met blir stør­re, kom­mer vi sta­dig na­er­me­re en løs­ning.

AIDS

• står for Acqui­red Im­mu­ne De­fi­ci­ency Syn­dro­me • er syk­dom­men som er for­år­sa­ket av HIV • ut­nyt­ter at im­mun­sys­te­met er øde­lagt og ikke kla­rer å kjem­pe imot • man dør på grunn av in­fek­sjon el­ler kreft som føl­ge av in­fek­sjon

HIV

• står for Hu­man Im­mu­node­fi­ci­ency Vi­rus. • er det vi­ru­set som fø­rer til AIDS • in­fi­se­rer im­mun­sys­te­met • in­fek­sjo­nen øde­leg­ger cel­le­ne i im­mun­sys­te­met

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.