Sfa­eri­fi­ka­sjon

Ny Vitenskap - - Feonvrisrkonimnegnt -

For å til­fø­re en eks­plo­sjon av sma­ker til en rett el­ler cock­tail, kan kok­ke­ne bru­ke smart kje­mi for å lage sfa­erer med smak­full va­eske. Va­es­ken lig­ger in­ne i en tynn gelé­hin­ne som sprek­ker opp i fan­tas­tis­ke sma­ker når den kom­mer i mun­nen.

Sfa­ere­ne kan la­ges med to uli­ke sfa­eri­fi­ka­sjons­tek­nik­ker. Grunn­leg­gen­de sfa­eri­fi­ka­sjon har den for­de­len at den dan­ner en eks­tremt tynn gelé­hin­ne som nes­ten ikke mer­kes i mun­nen, men det vil ikke fun­ge­re hvis va­es­ken inne­hol­der for mye syre. Ge­le­en fort­set­ter å ut­vik­le seg etter at va­es­ken er fjer­net fra ba­det, slik at sfa­eren må ser­ve­res umid­del­bart før den blir til en kom­pakt gelé­ku­le.

Om­vendt sfa­eri­fi­ka­sjon fun­ge­rer best for va­es­ker med høyt kal­si­um- el­ler al­ko­hol­inn­hold, og selv om den dan­ner en tyk­ke­re hin­ne, va­rer den fer­di­ge sfa­eren len­ger, si­den ge­le­en slut­ter å ut­vik­le seg så fort den fjer­nes fra ba­det.

Sfa­eri­fi­ka­sjon kan bru­kes til å lage små, ka­viar­lik­nen­de ku­ler el­ler sto­re kup­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.