Kal­de­re enn Ve­nus

Ny Vitenskap - - Romfart -

Mer­kur er nes­ten halv­par­ten så langt un­na So­la som Ve­nus, så du skul­le tro den vil­le va­ere var­me­re. Men der­som du trod­de det, trod­de du feil. Ve­nus har en gjen­nom­snitt­lig over­flate­tem­pe­ra­tur på 460 gra­der, mens tem­pe­ra­tu­ren på Mer­kur va­rie­rer mel­lom – 170 og +430 gra­der.

Det­te skyl­des Ve­nus’ tyk­ke atmos­fa­ere og Mer­kurs man­gel på en atmos­fa­ere. På grunn av en løpsk driv­hus­ef­fekt hvor kar­bon og vann for­dam­per i atmos­fa­eren til Ve­nus, gikk Ve­nus gjen­nom en pe­rio­de med rask opp­var­ming. I dag er Ve­nus en bren­nen­de het ver­den med så høy tem­pe­ra­tur at bly vil smel­te på over­fla­ten.

Mer­kur har der­imot en vel­dig tynn atmos­fa­ere. Det­te gjør at det blir sto­re tem­pe­ra­tur­for­skjel­ler mel­lom dag­si­den og natt­si­den på pla­ne­ten, men tem­pe­ra­tu­re­ne når ald­ri den brenn­hete var­men på Ve­nus.

Ve­nus’ over­fla­te er skjult for oss, unn­tatt i kuns­tig farge­lag­te bil­der som det­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.