Ama­zo­nas­re­vet

I fjor opp­da­get fors­ke­re et rev på et vel­dig over­ras­ken­de sted …

Ny Vitenskap - - Miljø -

Det som tro­lig er det mest over­ras­ken­de ko­rall­re­vet, lig­ger un­der det grum­se­te ut­lø­pet til Ama­zo­nas, uten­for Bra­sils at­lan­ter­havs­kyst. Den 6992 kilo­me­ter lan­ge el­ven av­set­ter enor­me meng­der mud­der i ha­vet hvert år, der den øker vann­ets salt­inn­hold og par­tik­kel­spred­ning. Noe som er ak­ku­rat det mot­sat­te av hva ko­rall­rev tri­ves i. Re­vet ble fun­net i 2016, men fors­ker­nes opp­merk­som­het ble al­le­re­de i 1970 ret­tet mot mu­lig­he­te­ne for at det kun­ne va­ere et rev i om­rå­det, da de fan­get en art av revs­fisk i trål. Gjen­nom akus­tisk kart­leg­ging av hav­bun­nen av­dek­ket fors­ker­team­et de dype far­van­ne­ne langs kon­ti­nen­tal­sok­ke­len fra over­fla­ten, og klar­te å fin­ne og kart­leg­ge re­vet som lå un­der strøm­men av se­di­ment­met­tet fersk­vann. Der­et­ter bruk­te de trå­ler, dreg­ger og kjerne­prøve­ta­ke­re for å hen­te opp ek­semp­la­rer av fisk, svam­per, ko­ral­ler og fle­re and­re ar­ter for å dan­ne seg et bil­de av hvor­dan li­vet ar­ter seg un­der slø­ret av mud­der.

Den sto­re strøm­men av se­di­men­trikt fersk­vann

sy­nes ty­de­lig på sa­tel­litt­bil­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.