Lik­bloms­ten

Ny Vitenskap - - Miljø -

Den­ne plan­ten fra Suma­tra ser sunn og frisk ut, men det er en grunn til at den kal­les lik­bloms­ten …

«Lik­bloms­tens skar­pe, svo­vel­ak­ti­ge lukt til­trek­ker seg

pol­li­na­to­rer»

Den­ne plan­ten med det uhyg­ge­li­ge nav­net har ver­dens størs­te bloms­ter­stand (klyn­ge med bloms­ter). Ti­tan arum har sitt kalle­navn for­di den un­der blomst­rin­gen av­gir en vold­som dunst som bare kan be­skri­ves som råt­nen­de kjøtt. Den skar­pe, svo­vel­ak­ti­ge luk­ten til­trek­ker seg pol­li­na­to­rer som nor­malt er­na­erer seg på dyre­ka­dav­re, for ek­sem­pel gjød­sel­bil­ler, kjøtt­flu­er og and­re kjøtt­eten­de in­sek­ter som van­lig­vis fore­trek­ker åts­ler.

For­uten den vold­som­me stan­ken er bloms­ten gans­ke en­kelt enorm og kan nå en høy­de på re­spek­tab­le 1,8 me­ter. Den­ne stør­rel­sen kre­ver det mye ener­gi å ska­pe, og der­for blomst­rer dis­se ko­los­sa­le plan­te­ne om­trent hvert sjet­te år på Suma­tra, der de hø­rer til. In­ter­es­sant nok var 2016 et merke­år for dis­se lik­bloms­te­ne, da man­ge plan­ter blomst­ret sam­ti­dig. Det er ukjent hva som ut­løs­te det­te, men med tan­ke på at det bare er re­gist­rert 157 blomst­rin­ger mel­lom 1889 og 2008, er det en vik­tig bo­ta­nisk be­gi­ven­het, sa­er­lig med tan­ke på at blomst­rin­gen bare va­rer i noen få da­ger.

For å lure in­sek­ter til å tro den er et le­ven­de (el­ler ny­lig av­dødt) dyr, har bloms­ten en tem­pe­ra­tur på 36,7 °C.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.