Hvor sik­ker er «sky­en»?

Ny Vitenskap - - Teknologi -

De fles­te tror at da­ta­ene våre er sik­ret et sted oppe i luf­ten, langt uten­for rekke­vid­de fra nys­gjer­ri­ge øyne, men «sky­en» er fak­tisk en eu­fe­mis­me for gi­gan­tis­ke ser­ver­går­der som hol­der do­ku­men­ter og bil­der på sine fy­sis­ke hard­dis­ker. Når du las­ter opp da­ta­ene di­ne til sky­en, blir de lag­ret på dis­se data­ma­ski­ne­ne, kla­re for at du kan las­te dem ned igjen når du tren­ger det.

Den førs­te de­len av sky­sik­ker­he­ten er opp til le­ve­ran­dø­ren. De må sør­ge for at de­res in­fra­struk­tur er sik­ker bå­de di­gi­talt og fy­sisk. For å gjø­re det­te kryp­te­rer de kri­tis­ke data, an­set­ter sik­ker­hets­per­so­nell for å be­skyt­te ser­ver­ne sine og ut­vik­ler di­gi­ta­le sik­ker­hets­sys­te­mer som av­skrek­ker, opp­da­ger og mot­vir­ker et­hvert for­søk på til­gang til pri­va­te fi­ler.

Den and­re og mer sår­ba­re de­len av sik­ker­he­ten er opp til deg. Hvis folk vil ha da­ta­ene di­ne, vil de gjø­re det på den enk­les­te må­ten, og det­te er nok ikke ved å prø­ve seg på tek­no­logi­gi­gan­te­ne; det er mye enk­le­re å få til­gang til pass­or­de­ne di­ne. Den enk­les­te må­ten å sik­re da­ta­ene på er å gjø­re ko­de­ne di­ne ster­ke­re, end­re dem ofte og be­skyt­te deg mot nett­fis­kings­svin­del. Det ska­der ald­ri å ta en sik­ker­hets­kopi av fi­le­ne di­ne i til­legg.

Det sva­kes­te led­det i sky­sik­ker­het er ofte pass­or­det ditt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.