Lan­dings­ste­der for Mars 2020

NASA har la­get en kort­lis­te med tre lan­dings­ste­der for sin nes­te Mars­ro­ver valgt ut fra en lis­te på åtte ste­der.

Ny Vitenskap - - Romfart -

NE Syr­tis Ma­jor

Tid­li­ge­re vul­kansk ak­ti­vi­tet gjør det­te til et at­trak­tivt sted. Var­me kil­der og smel­tet is i om­rå­det be­tyr at det kan ha

myld­ret av mik­ro­ber her. Je­zero Cra­ter Det­te kra­te­ret an­tas å inne­hol­de res­te­ne av en gam­mel inn­sjø

som da­te­res til­ba­ke

3,5 mil­li­ar­der år, kom­plett med

elve­ka­na­ler og lei­re. Mawrth Val­lis Tegn til liv kan ha blitt be­vart i leire­av­set­nin­ger her som ble

gravd ut av en mys­tisk vann­ka­nal som kom­mer opp

av bak­ken.

Ni­li Fossae

Da­ler her kan ha inne­holdt vann på grunn av tek­to­nisk ak­ti­vi­tet.

Me­tan er blitt fun­net i det­te om­rå­det, et po­ten­si­elt livs­tegn på

den rød pla­ne­ten.

Hol­den Cra­ter

En inn­sjø i det­te kra­te­ret kan ha ek­sis­tert i tu­sen­vis av år – len­ge nok til at liv skul­le kun­ne blomst­re. Lei­ren kan fort­satt be­va­re tegn på liv.

Ebers­wal­de Cra­ter

Det­te ste­det, som inne­hol­der et del­ta

ved mun­nin­gen av en elv, er in­ter­es­sant for­di det har se­di­men­ter trans­por­tert av vann som har va­ert

be­skyt­tet mot ero­sjon av vind. SW Me­las Ba­sin Det­te bas­sen­get skal en gang ha hu­set en inn­sjø el­ler et del­ta, med vul­kansk aske blan­det inn med lei­re som kan ha be­vart tegn på liv.

Co­lum­bia Hills

Det­te ste­det, som var lan­dings­ste­det for ro­ve­ren Spi­rit i 2004, er kjent for å vise tegn på at Mars en

gang var be­boe­lig, som kan bli ut­fors­ket i stør­re de­talj i fram­ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.