Nyc­ti­me­ne ro­bin­so­ni

Ny Vitenskap - - Miljø -

Med et rart «smil» og mer­ke­li­ge, rør­for­me­de nese­bor stik­ken­de ut av an­sik­tet, er den­ne fly­ve­hun­den sjar­me­ren­de på sitt eget vis. Dis­se mid­dels sto­re frukt­flag­ger­mu­se­ne er en grup­pe på fle­re ar­ter som le­ver i de fro­di­ge regn­sko­ge­ne i In­do­ne­sia, Pa­pua Ny-Gui­nea og Aust­ra­lia. Som de fles­te and­re fly­ve­hun­der le­ver de av frukt, som fi­ken, og in­sek­ter. Spred­nin­gen av frø gjen­nom av­fø­rin­gen de­res er en vik­tig del av sko­gens øko­sys­tem.

Dis­se patte­dy­re­ne le­ver ofte ale­ne, el­ler sø­ker sam­men i små grup­per, og ut­stø­ter ofte dis­tink­te, høy­fre­kven­te rop til hver­and­re i pa­rings­ti­den.

Som al­le flag­ger­mus na­vi­ge­rer den rør­snu­te­de va­ri­an­ten ved hjelp av ekko­lo­ka­li­se­ring. De la­ger sa­ereg­ne ly­der ved å trek­ke sam­men strupe­ho­det, og der­et­ter lyt­ter de for å ana­ly­se­re ek­ko­ene, slik at de kan kart­leg­ge om­gi­vel­se­ne.

Den rør­snu­te­de flag­ger­mu­sen lik­ner på Yo­da, en fi­gur i Star Wars.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.