An­tennega­lak­sen

Hva skjer når to virv­len­de mas­ser av stjer­ner kol­li­de­rer?

Ny Vitenskap - - Innhold -

For rundt 100 mil­lio­ner år si­den be­gyn­te to ga­lak­ser i stjerne­bil­det Rav­nen å kol­li­de­re med hver­and­re. I lø­pet av noen mil­li­ar­der år vil de ha slått seg sam­men.

En gang gled ga­lak­se­ne NGC 4038 og NGC 4039 ro­lig gjen­nom ver­dens­rom­met slik vår egen ga­lak­se gjør. Nå be­fin­ner de seg midt oppi en vold­som kol­li­sjon hvor sto­re meng­der nye stjer­ner blir dan­net. Kalle­nav­net An­tennega­lak­se­ne kom­mer av de lan­ge an­ten­ne­lik­nen­de «ar­me­ne» av gass og støv. De er dan­net av gra­vi­ta­sjons­kref­te­ne som vir­ker dem imel­lom.

Selv om kol­li­sjo­nen fore­går over 45 mil­lio­ner lys­år un­na, kan hen­del­sen fo­to­gra­fe­res og ana­ly­se­res fra Jor­da. Bil­det som vi­ses her, kom­bi­ne­rer bil­der fra den tid­li­ge test­fa­sen til ra­dio­ob­ser­va­to­ri­et ALMA og ob­ser­va­sjo­ner gjort i syn­lig lys av romte­le­sko­pet Hubb­le. Hubble­bil­de­ne er de mest høy­opp­løs­te bil­de­ne som noen gang er tatt av An­tennega­lak­se­ne. Hubb­le-bil­der ale­ne gir imid­ler­tid be­gren­set med in­for­ma­sjon, etter­som sky­er av gass og støv hind­rer sik­ten når ob­ser­va­sjo­ner gjø­res i syn­lig lys. Det er her ALMA kom­mer inn. ALMA er en grup­pe ra­dio­te­le­sko­per, som står 5000 me­ter over Ata­ca­ma­ør­ke­nen i Chi­le, og som kan fo­to­gra­fe­re i mye leng­re bølge­leng­de enn vi kan se med øyne­ne (0,3–3,6 mm). Med ALMA kan vi se gjen­nom sky­ene av støv og gass og få det førs­te glim­tet av gas­se­ne som er in­volvert i kol­li­sjo­nen.

Når bil­de­ne fra de to te­le­sko­pe­ne leg­ges oppå hver­and­re, er det mu­lig å se hvor­dan strå­len­de, blå stjerne­dan­nen­de re­gio­ner om­gitt av glø­den­de hydro­gen­gass (vi­ses i bil­det som ro­sarødt) lig­ger spredt uto­ver de to ga­lak­se­ne. I dis­se om­rå­de­ne kom­pri­me­res gassky­er un­der høyt trykk, noe som får dem til å kol­lap­se un­der egen tyngde­kraft og dan­ne stjer­ner.

Nes­ten halv­par­ten av de lys­sva­ke ob­jek­te­ne er unge stjerne­ho­per, mens de to sto­re oran­sje sky­ene er kjer­ne­ne til ga­lak­se­ne, som ho­ved­sa­ke­lig be­står av gam­le stjer­ner. I lø­pet av noen få mil­li­ar­der år vil kjer­ne­ne som fore­lø­pig er 30 000 lys­år fra hver­and­re, slå seg sam­men og dan­ne en gi­gan­tisk el­lip­tisk ga­lak­se med et su­per­mas­sivt svart hull i sen­trum.

Ved å kom­bi­ne­re bil­der fra Hubb­le­te­le­sko­pet med bil­der fra

ALMA-ob­ser­va­to­ri­et kan vi se fle­re av de kol­li­de­ren­de ga­lak­se­ne

enn noen gang før.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.