Hvil­ke ty­per pla­ne­ter fin­nes i Trappist-sys­te­met?

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

Ka­te­go­ri I

Dis­se pla­ne­te­ne er uten atmos­fa­ere, ak­ku­rat som Må­nen og pla­ne­ten Mer­kur. Al­le de ind­re pla­ne­te­ne rundt Trappist-1 til­hø­rer tro­lig den­ne ka­te­go­ri­en. Ka­te­go­ri II

Dis­se pla­ne­te­ne har atmos­fa­ere, men in­gen etab­ler­te for­mer for liv som kan ut­nyt­te gas­ser og va­es­ker, ak­ku­rat som på Ve­nus. De ytre pla­ne­te­ne rundt Trappist-1 kan til­hø­re den­ne ka­te­go­ri­en.

Ka­te­go­ri III

En tynn bio­s­fa­ere rom­mer en viss bio­lo­gisk ak­ti­vi­tet, noe som kan ha va­ert til­fel­let på Mars for len­ge si­den. Hvis det­te fin­nes på en Trappist-1pla­net, kan det fin­nes liv der et sted.

Ka­te­go­ri IV

En tykk bio­s­fa­ere for­sy­nes og for­and­res av or­ga­nis­me­ne den rom­mer, som på Jor­da. Det er tvil­somt om det fin­nes slike pla­ne­ter i Trappist-1-sys­te­met.

Ka­te­go­ri V

En for­bed­ret art le­ver i bio­s­fa­eren og opp­trer på en måte som er for­del­ak­tig bå­de for or­ga­nis­men og atmos­fa­eren. Det gjen­står å se om det fin­nes en pla­net, in­klu­dert vår egen, der slikt liv ek­sis­te­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.