Alt klart for hjerne­sla­get!

Vi ser på dis­se eks­per­te­nes ut­ford­rin­ger og be­løn­nin­ger.

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

UT­DAN­NEL­SE

Hjerne­ki­rurg Ut­dan­nin­gen be­gyn­ner med seks års medi­sin­stu­di­um med yt­ter­li­ge­re spe­sia­li­se­ring på mi­ni­mum seks år. Det­te kom­mer i til­legg til ba­sis­tje­nes­te (tur­nus). 5,5 år tas ved en nevro­ki­rur­gisk av­de­ling. I til­legg kom­mer ob­li­ga­to­ris­ke kurs.

Ra­kett­fors­ker Ra­kett­fors­ker Det Det fin­nes fin­nes fle­re fle­re vei­er vei­er til til ra­kett­forsk­nin­gen, ra­kett­forsk­nin­gen, men men de de fles­te fles­te be­gyn­ner be­gyn­ner med med en en tre- tre- el­ler el­ler fire­årig fire­årig ut­dan­nel­se. ut­dan­nel­se. En­kel­te En­kel­te føl­ger føl­ger opp opp med med en en dok­tor­grad, dok­tor­grad, men men uten uten uni­ver­si­tets­ut­dan­nel­se uni­ver­si­tets­ut­dan­nel­se går går det det an an å å kom­me kom­me inn inn på på fel­tet fel­tet via via la­er­ling­ord­nin­ger. la­er­ling­ord­nin­ger.

AN­SVAR

Hjerne­ki­rurg Hjerne­ki­rur­ger er an­svar­li­ge for pa­si­en­te­nes liv, og de ope­re­rer men­neske­krop­pens mest kom­plek­se del. Stø­di­ge hen­der og milli­me­ter­pre­si­sjon må til. Ar­bei­det gjel­der liv el­ler død.

Ra­kett­fors­ker Dis­se eks­per­te­ne job­ber med pro­sjek­ter til utal­li­ge mil­lio­ner for å sen­de den ny­es­te tek­no­lo­gi­en ut i rom­met. De fles­te fer­der er ube­man­ne­de, men noen har be­set­ning med. And­re ar­beids­felt er for­svars­tek­no­lo­gi som be­skyt­ter sol­da­ter og si­vi­le.

VI­TEN­SKAP

Hjerne­ki­rurg Men­neske­hjer­nen er ut­søkt kom­pleks, den be­står av an­slags­vis 86 mil­li­ar­der nev­ro­ner. Vår for­stå­el­se av hjer­nens bio­lo­gi er ufull­sten­dig, men hjerne­ki­rur­ger er like fullt ef­fek­ti­ve i sin rol­le.

Ra­kett­fors­ker Ra­kett­forsk­ning er ba­sert på fy­sikk og form­ler, med man­ge hundre års forsk­ning å trek­ke på. Men ra­kett­fors­ke­re ar­bei­der i spis­sen av dis­se kunn­ska­pe­ne, der de kom­bi­ne­rer en rek­ke vi­ten­ska­pe­li­ge di­si­pli­ner.

RE­SUL­TA­TER

Hjerne­ki­rurg Hjerne­ki­rur­ger har be­hand­let hundre­tu­se­ner av men­nes­ker med til­stan­der fra hjerne­kreft til epi­lep­si, og skapt et nytt liv for bå­de pa­si­en­te­ne og de­res na­er­mes­te.

Ra­kett­fors­ker Ra­kett­fors­ke­re er hjer­ne­ne bak al­le rom­fer­der som noen­sin­ne har va­ert gjen­nom­ført. Ar­bei­det de­res har ført men­nes­ker til Må­nen, frak­tet ro­ve­re til Mars og plas­sert ab­so­lutt al­le kom­mu­ni­ka­sjons­sa­tel­lit­ter i bane.

LØNN

Hjerne­ki­rurg Be­gyn­ner­løn­nen for en ny­ut­dan­net lege er om­trent 560 000 kro­ner i året i Stor­bri­tan­nia, men en spe­sia­list kan tje­ne over en mil­lion. Det in­ne­ba­erer natte­vak­ter, helge­job­bing og bak­vak­ter.

Ra­kett­fors­ker Grunn­løn­nen for en fy­si­ker el­ler ast­ro­nom er om­trent 550 000 kro­ner i året, og kan sti­ge til 7–800 000 når an­si­en­ni­te­ten byg­ger seg opp. De høy­est løn­ne­de in­ge­ni­ø­re­ne i NASA kan tje­ne 1,3 mil­lio­ner i året.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.