Ra­ket­ter gir til­gang til rom­met

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

11957 plas­ser­te Sov­jet den førs­te sa­tel­lit­ten i bane rundt Jor­da. Den ves­le me­tall­ku­len Sput­nik 1 ble førs­te mile­pæl i et in­tenst kapp­løp for å erob­re ver­dens­rom­met.

Fire år se­ne­re, i 1961, ble Ju­rij Ga­ga­rin førs­te men­nes­ke i rom­met. En­da fire år se­ne­re fikk Mars be­søk av NASA-son­den Ma­ri­ner 4. Etter at­ter nye fire år sat­te to per­soner fo­ten på Må­nen i 1969. Fram­skrit­te­ne var uhyg­ge­lig ras­ke på det­te fel­tet, og det var ra­ket­ter som drev ab­so­lutt alt som tok seg ut gjen­nom atmo­sfæ­ren.

1971 ble rom­sta­sjo­nen Salj­ut 1 skutt opp, og der­med kun­ne men­nes­ker opp­hol­de seg i jord­bane i fle­re uker av gan­gen. Se­ne­re fulg­te fle­re and­re, der­iblant den le­gen­da­ris­ke Mir, som var i drift i 15 år. Den ble er­stat­tet av Den in­ter­na­sjo­na­le rom­sta­sjo­nen, et fel­les­pro­sjekt mel­lom ver­dens le­den­de rom­farts­or­ga­ni­sa­sjo­ner. Den har hatt folk om bord uten av­brudd si­den 2000.

Ra­kett­mo­to­rer star­tet også de to Voya­ger-son­de­nes ferd ut av sol­sys­te­met mot slut­ten av 1970-tal­let. Nå er beg­ge len­ger un­na enn Plu­to, og Voya­ger 1 er i det in­ter­stel­la­re rom. Ra­kett­mo­to­rer har sendt ro­ve­re til Mars og lan­dings­son­der til as­te­roi­der, og de har satt over 2000 sa­tel­lit­ter i jord­bane. Ikke noe av det­te vil­le latt seg gjø­re uten ra­kett­forske­me, og det bes­te har vi ennå til gode.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.