Kja­ere le­ser!

Ny Vitenskap - - Velkommen -

Da H. G. Wells fram­stil­te sine tre­bein­te an­greps­ma­ski­ner fra Mars i ro­ma­nen

Klo­de­nes kamp, fikk vi for førs­te gang et bil­de av utenom­jor­dis­ke fien­der som spred­te død og for­der­vel­se blant men­nes­ke­ne. De had­de varme­strå­ler, usyn­li­ge energistrå­ler, som sat­te fyr på alt de traff. Den­ne bane­bry­ten­de scien­ce fic­tion­for­tel­lin­gen ut­kom i 1898 og sat­te ver­dens fan­ta­si i høy­gir, folk gikk og grub­let på hvor­dan rom­ve­se­ner kun­ne kom­me fra Mars og ta oss. Men det var nok in­gen som fore­stil­te seg at vi 120 år se­ne­re vil­le ha skapt de sam­me varme­strå­le­ne un­der et an­net navn, nem­lig la­ser­strå­ler.

Vi­ten­skaps­tek­ni­ke­re har gjort enor­me fram­skritt si­den la­se­ren ble de­mon­strert førs­te gang i

1960. I 2014 ble or­logs­far­tøy­et USS Pon­ce ut­styrt med et multi­funk­sjo­nelt la­ser­vå­pen­sys­tem som kun­ne strå­le ned dro­ner, og man­ge and­re land og sel­ska­per føl­ger tett på USA i for­søk på å ska­pe enda bed­re la­ser­tek­no­lo­gi. Kapp­lø­pet om tek­no­lo­gisk over­le­gen­het på slag­mar­ken er i gang, og la­se­ren vil nok snart bli et van­lig syn på bak­ken, un­der vann, i luf­ta og i ba­ne rundt Jor­da.

Den­ne må­ne­den tar vi en titt på den øken­de be­tyd­nin­gen av tek­no­lo­gis­ke ny­vin­nin­ger når det gjel­der krig­fø­ring i fram­ti­den. En tek­no­lo­gisk krig­fø­ring uten ri­si­ko for tap av men­neske­liv, der de som sat­ser mest på ut­vik­ling av tek­no­lo­gi vil vin­ne kri­gen.

Mens vi er opp­tatt av kon­flik­ter på bak­ken, vokser en an­nen trus­sel bok­sta­ve­lig talt over ho­det på oss. Vi får mer og mer rom­sø­p­pel i atmos­fa­eren, noe som kan bli en ka­ta­stro­fe med mind­re vi kom­mer opp med en geni­al løs­ning. I dag har vi blitt mer el­ler mind­re av­hen­gi­ge av våre GPS­sa­tel­lit­ter, va­er- og kom­mu­ni­ka­sjons­data kan fak­tisk va­ere i fare.

I den­ne num­me­ret av Ny Vi­ten­skap for­dy­per vi oss dess­uten i en mer­ke­lig og ek­kel verden: pa­ra­sit­ter som kry­per inn i men­nes­ker og dyr og in­va­de­rer våre or­ga­ner.

Noen er livs­far­li­ge, noen gjør oss gale og noen er bare vel­dig, vel­dig ekle å ten­ke på.

«La­se­ren vil nok snart bli et van­lig syn på bak­ken, un­der vann, i luf­ta og i ba­ne rundt Jor­da. »

Med det vil jeg øns­ke deg en fort­satt god som­mer.

RE­DAK­TØR Li­ne Ther­kel­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.