Det vil­le ves­ten

Bli med­inn i det bark­se land­ka­pet i det gam­le ves­ten, og mot men­nes­ke­ne som lev­de der!

Ny Vitenskap - - Innhold -

Møt cow­boy­er, sherif­fer og ban­dit­ter!

Når vi ser for oss det vil­le ves­ten ten­ker vi med en gang på en øde ør­ken der cow­boy­er, sherif­fer og ban­dit­ter røm­mer unna sola og inn i sa­loo­ner med sving­dø­rer. Der sit­ter de og drik­ker whis­ky og sku­ler mis­tenk­somt på hver­and­re. Det ryk­ker i fing­re­ne som ald­ri er langt unna re­volve­ren som er fes­tet rundt li­vet, og alle er kla­re for et masse­slags­mål på kort var­sel.

Så hvor pre­sis er egent­lig Hol­ly­woods fram­stil­ling av det gode, gam­le ves­ten? Og hvor­dan star­tet den­ne fa­sci­ne­ren­de epo­ken i his­to­ri­en? Vi ifø­rer oss et par ride­støv­ler med spo­rer og ven­der ne­sen mot de sand­hol­di­ge by­ene vest i Ame­ri­ka midt på 1800-tal­let. Men først skal vi fin­ne ut hvor­dan de førs­te ny­byg­ger­ne fant vei­en dit.

I 1790 var Ame­ri­kas for­en­te sta­ter født. De 13 tid­li­ge­re bri­tis­ke ko­lo­ni­ene på øst­kys­ten had­de for­ent seg, og ko­lo­nis­te­ne vend­te snart opp­merk­som­he­ten vest­over mot res­ten av det uut­fors­ke­de nord­ame­ri­kans­ke kon­ti­nen­tet. Dis­se ny­byg­ger­ne be­tal­te blod­pris for uav­hen­gig­he­ten fra Stor­bri­tan­nia, og jak­ten etter nye erob­rin­ger, ter­ri­to­ri­er og ei­er­skap skul­le med­føre mye mer vold i åre­ne som skul­le kom­me.

Hvis vi spo­ler raskt fram­over til 1840-tal­let, had­de ko­lo­nis­te­ne na­vi­gert seg vest­over fra ter­ri­to­ri­um til ter­ri­to­ri­um og en­de­lig an­kom­met vest­kys­ten. De had­de dre­vet bort ur­inn­vå­ne­re og mek­si­kans­ke inn­byg­ge­re og be­gyn­te å se på lan­det som sitt. Etter dem kom en bøl­ge av ny­byg­ge­re i 1848, da det ble fun­net gull i om­rå­det som i dag er Ca­li­for­nia. Den sto­re be­folk­nings­øk­nin­gen skjed­de raskt, og by­ene klar­te ikke å hen­ge med på ut­vik­lin­gen. De nye bo­set­tin­ge­ne ut­vik­let seg der­med raskt til lov­løse byer. Det vil­le ves­ten had­de be­gynt sin stor­hets­tid.

Fil­mer og lit­te­ra­tur er gjen­nom­sy­ret av his­to­ri­er om re­volver­menn – «cow­boy­er» som blås­te ban­dit­ter over ende med sine ras­ke trekk, men de fles­te inn­byg­ger­ne i ves­ten var i be­gyn­nel­sen gruve­ar­bei­de­re og bøn­der. Myn­dig­he­te­ne ga til og med bort gra­tis land til ny­byg­ge­re som vil­le flyt­te vest­over, mot at de ble va­eren­de i fle­re år. Men li­vet i vest var hardt ar­beid – del­vis på grunn av den dår­li­ge jord­kva­li­te­ten – og man­ge ga opp li­vet som bon­de og valg­te i ste­det å leve som lov­løse.

An­tal­let kri­mi­nel­le voks­te kraf­tig de nes­te åre­ne, og da den ame­ri­kans­ke bor­ger­kri­gen tok slutt i 1865, var det man­ge sol­da­ter på den ta­pen­de si­den som søk­te et liv med plynd­ring i ste­det for å dyr­ke jor­da el­ler dri­ve kveg.

Det tur­bu­len­te nye lan­det USA fikk et grense­om­rå­de i vest som var do­mi­nert av øns­ket om å erob­re nye land­om­rå­der, men som i ste­det ble kjent for ran og skurke­stre­ker, re­volver­menn og lo­vens lan­ge arm. Det var en uvan­lig tid, og på de nes­te si­de­ne kan du la­ere mer om den­ne fa­sci­ne­ren­de pe­rio­den. Er du klar, guns­ling?

Opp­da­gel­sen av edle me­tal­ler fikk sto­re hor­der av gull­gra­ve­re til å rei­se til ves­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.