Ny Vitenskap

Sir Tim Berners-Lee

Den revolusjon­aere datalogen som oppfant World Wide Web.

-

Mannen bak World Wide Web.

Sir Timothy Berners-Lee ble født i London i juni 1955, og gjennom sitt banebryten­de arbeid har han forandret alle aspekter ved tilvaerels­en vår. Han er opphavsman­nen bak en av det 20. århundres største oppfinnels­er. Berners-Lee var ikke den første i sin familie til å mestre matematikk, foreldrene Conway BernersLee og Mary Lee viet også livet til det faget. Timothys lidenskape­lige interesse for realfag førte ham til universite­tet i Oxford, hvor han fullførte fysikkstud­iet med toppkarakt­er i 1976.

I 1989 ble Berners-Lee forsker ved CERN, den europeiske organisasj­onen for kjernefysi­sk forskning. Samme år publiserte han en avhandling med tittelen Informatio­n Management: A Proposal, der han foreslo en kombinasjo­n av hypertekst og internett i et system beregnet på å administre­re informasjo­n.

I denne opprinneli­ge tanken om et World Wide Web beskrev Lee hvilke mangler CERNs davaerende system hadde når forskerne trengte tilgang til informasjo­n og dokumentas­jon. Selv om internett allerede hadde eksistert i ti år, var informasjo­nens tilgjengel­ighet begrenset. Berners-Lee gikk inn for å koble internett sammen med en nettstrukt­urert plattform som skulle revolusjon­ere datadeling. Det fikk han til ved å utarbeide Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Uniform Resource Identifier (URI) og Hypertext Makeup Language (HTML), de byggestein­ene for nettsurfin­g som er i bruk den dag i dag.

I 1990 lanserte Berners-Lee det første nettstedet, http://info.cern.ch, som var beregnet på å betjene CERNs vitenskape­lige miljø og hjelpe forskere rundt om i verden med informasjo­n derfra. Dette nye informasjo­nsmediet var noe Berners-Lee ville at hele verden skulle ha tilgang til. Han valgte å legge ut World Wide Web som åpen og royaltyfri programvar­e, slik at nettet kunne vokse og dekke mer enn bare universite­tsverdenen. I 1994 fantes det omtrent 3000 nettsteder, i dag har vi over en milliard. Etter den braksukses­sen skapte Berners-Lee W3C, World Wide Web Consortium, en nettstanda­rdorganisa­sjon som også utarbeider

nettspesif­ikasjoner, retningsli­njer, programvar­e og hjelpemidl­er. Da framgangen til det ikoniske www bare fortsatte, grunnla Berners-Lee i 2009 stiftelsen World Wide Web Foundation, som arbeider for digital likestilli­ng i verden.

Berners-Lee har vaert hedret med en serie priser i årenes løp, deriblant den prestisjet­unge ACM AM Turing Award, som kalles «databehand­lingens nobelpris». I 1997 ble han slått til Officer of the Order of the British Empire (OBE), og i 2004 ble han forfremmet til Knight Commander (KBE) for sin «innsats for internetts globale utvikling».

Etter mange tiårs vitenskape­lig og økonomisk suksess har Berners-Lee vendt tilbake til sine universite­tsrøtter i Oxford, hvor han underviser som professor i datalogi og inspirerer neste generasjon av digitale nyskapere.

«Dette nye mediet for informasjo­n var noe BernersLee ville at hele verden skulle ha

tilgang til»

 ??  ?? World Wide Webs far, Sir Berners-Lee, forvandlet internett til den formen vi kjenner i dag.
World Wide Webs far, Sir Berners-Lee, forvandlet internett til den formen vi kjenner i dag.
 ??  ?? Forsker Robert Cailliau (t.v.) samarbeide­t med SirTim Berners-Lee (t.h.) om World Wide Webprosjek­tet ved hjelp av datamaskin­en NeXT Cube. NeXT Cube var datamaskin­en som ble brukt til å utarbeide www. Den har stått utstilt på London Science Museum siden nettets tjuefemårs­jubileum i 2014.
Forsker Robert Cailliau (t.v.) samarbeide­t med SirTim Berners-Lee (t.h.) om World Wide Webprosjek­tet ved hjelp av datamaskin­en NeXT Cube. NeXT Cube var datamaskin­en som ble brukt til å utarbeide www. Den har stått utstilt på London Science Museum siden nettets tjuefemårs­jubileum i 2014.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway