Ny Vitenskap

Fremtidens krigføring

Teknologis­k overlegenh­et avgjør hvem som vinner framtidens slagmark.

-

For en soldat som kjempet for hundre års tid siden, ville dagens våpen og støttetekn­ologi stort sett virket totalt fremmed. Borte er kavalerian­grepene, bajonetten­e og de nesten utelukkend­e bakkebaser­te kampene. Nå er bakkestyrk­ene beskyttet av skuddsikke­r kevlar, mens droner og jetjagere patruljere­r luftrommet over dem. Vi tror kanskje at vi har nådd så langt som det går an å nå i stridstekn­ologi, men om hundre år til vil kampformen­e ha tatt et nytt kjempesteg videre i utviklinge­n.

Vi står på terskelen til denne nye teknologis­ke epoken; robotfly stryker rundt på himmelen, og hele tiden konstruere­s og utprøves revolusjon­erende prototyper. Ubemannede luftfartøy er spesielt interessan­te for statlig finansiert­e forskertea­m. En grein av det amerikansk­e forsvarsde­partemente­t viste nylig en sverm droner som kunne kommuniser­e med hverandre og rekognoser­e et stort område. Det er mulig de snart kan settes inn for å blokkere fiendens samband.

Infanteria­vdelinger vil også ha fordel av teknologis­k overlegenh­et. Mekaniske eksoskjele­tter vil øke mannskapen­es utholdenhe­t og gi dem bedre beskyttels­e. I BLEEX-konstruksj­onen fra University of California i Berkeley spennes et eksoskjele­tt fast til soldatens rygg og til utsiden av beina hans, og dermed kan han baere tyngre oppakning og pansring. Det utvikles også myke eksoskjele­tter, som DARPAs Warrior Web-konsept, en lett underdress som likner en våtdrakt, beregnet på å beskytte og støtte ømtålig vev og motvirke muskelutma­ttelse.

Men automatise­ringens framvekst er nok en av de kommende teknologie­ne som vil skape størst endringer. Med vår stadig økende evne til å skrive intuitive algoritmer og lage avanserte

«Vi står på terskelen til denne nye teknologis­ke epoken»

sensorer blir det etter hvert mulig å ta mennesket helt bort fra et våpens styrings- og beslutning­sprosess. Helautomat­iske forsvarsvå­pen er allerede i utbredt bruk i form av Phalanx-systemet, som er en kombinasjo­n av sensorer, programvar­e og en slik Gatling-kanon som finnes på mange krigsskip. Når systemet registrere­r en rakett som naermer seg, vil det automatisk lokalisere den, sikte inn våpenet og skyte den i stykker mye raskere enn noe menneske kunne gjort.

Én ting er å ta seg av klare trusler som angripende raketter, men det er mye vanskelige­re, og moralsk betenkelig, å overlate all kontroll til et autonomt system. Derfor satser statlige myndighete­r og private selskaper hardt på å konstruere og ta i bruk nesten-autonome krigsmaski­ner av alle slag, fra stridsvogn­er til droner, som må ha signal fra et menneske for å bruke aggressiv makt.

Dette betyr at vi snart vil se en stor vekst i antallet soldater som utkjemper kriger fra trygge steder hundrevis av mil fra fronten. Tanks vil patruljere på bakken og droner i lufta, og de vil kunne finne veien av seg selv og manøvrere defensivt i sanntid uten å måtte vente på signalfors­inkelsen fra et menneske som fjernstyre­r dem på langt hold. Men når våpen skal tas i bruk, kan en soldat vurdere den oversendte informasjo­nen og diktere hvilken reaksjon som kreves. Saerlig den amerikansk­e flåten er sikre på at autonome krigsmaski­ner er i vente, og USAs forsvarsmi­nister har hevdet at landets nyeste jetjagere trolig vil vaere de siste bemannende som blir bestilt.

Det kan vaere lett å betrakte framtidig

«Ironclads vil vaere den autonome haerens ører og øyne»

militaerte­knologi simpelthen som nye måter å herje på, men mange banebryten­de forsknings­fronter arbeider for å redusere krigers skadevirkn­inger på miljøet. For eksempel har lasere vakt interesse blant dem som står bak statlige prosjekter, siden teknologie­n muliggjør en rekke annerledes militaere anvendelse­r. Noen kan brukes til overvåknin­g, mens andre vil vaere beregnet på å eliminere fiendtlige trusler, og disse får slagkraft i form av energistrå­ler i stedet for miljøskade­lige prosjektil­er og raketter.

Til bakkestyrk­enes mannskaper, som nok vil fortsette å bruke gevaer i overskueli­g framtid, er biologisk nedbrytbar­e øvelsespro­sjektiler under utvikling i dag. Dagens ammunisjon gir avfallspro­dukter i form av metallhyls­er og blyprosjek­tiler som kan forurense jord og grunnvann. En nytenkende løsning er å legge inn bioteknisk utviklede frø i prosjektil­ene. Frøene har en forlenget spiretid som faller sammen med prosjektil­ets nedbrytnin­gstid. På den måten vil frøene ligge trygt i naeringsri­k jord når de er klare til å spire. Det kan virke som en selvmotsig­else at militaere styrker er opptatt av å redusere sin innvirknin­g på kloden, men ikke desto mindre er disse miljøvennl­ige tiltakene en kjaerkomme­n forandring fra konvensjon­elle kamphandli­ngers forurensen­de biprodukte­r.

Sivile vil også nødvendigv­is ha fordel av ny teknologi som stammer fra slagmarken, slik de har hatt utallige ganger opp gjennom hele historien. Radar er et kjent eksempel på teknologi som ble utviklet i krigstid, men fikk uvurderlig betydning i det sivile liv kort etter.

Det samme kan kanskje hevdes om kjernefysi­sk spaltning også, i og med at atomkraft gir renere energiprod­uksjon enn fossilt brennstoff.

Til slutt vil disse nye teknologie­ne nedfelle seg i vårt eget dagligliv. Vi kan tenke oss at dronesverm­er undersøker katastrofe­rammede områder og finner fram til ofre som trenger hjelp. Vi vil få eksoskjele­tter som støtter fysisk funksjonsh­emmede og folk som trenger rehabilite­ring, og vi vil få automatise­rte rutefly som reagerer på de minste forandring­er i vaerforhol­dene og gjør flyturene mye tryggere. De teknologis­ke stridsmidl­ene kan bli nesten ugjenkjenn­elige i de kommende tiårene, men takket vaere dette nyskapende arbeidet vil det samme antakelig gjelde teknologie­n i de tusen hjem.

 ??  ?? Laservåpen
Laservåpen
 ??  ?? Avansert pansring Virkelighe­tsutvidend­e HUD-displayEks­oskjelette­r
Avansert pansring Virkelighe­tsutvidend­e HUD-displayEks­oskjelette­r
 ??  ?? Excalibur består av optiske phased array-teknologie­r som gir lette og kompakte laservåpen.
Excalibur består av optiske phased array-teknologie­r som gir lette og kompakte laservåpen.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway