Ny Vitenskap

Romsøppel

BURDE VI BEKYMRE OSS FOR ALT SØPPELET VI ETTERLATER I BANE RUNDT JORDA?

-

– et økende miljøprobl­em

Vi mennesker er ikke spesielt gode til å rydde opp etter oss på Jorda. Det viser seg at vi kan vaere enda dårligere til å rydde når vi forlater planeten vår. I løpet av over 60 år med romfart har vi raskt fylt Jordas bane med søppel. Det kan bli et alvorlig problem i den ikke for fjerne framtiden.

Den sovjetiske satellitte­n Sputnik 1 ble den første romsøppelb­iten i oktober 1957 etter at den hadde blitt det første menneskesk­apte objektet i bane rundt Jorda. I januar 1958 hadde banen dens forfalt nok til at satellitte­n kom inn i atmosfaere­n og brant opp, for aldri å forårsake noen problemer. Siden den gang har vi skutt opp tusenvis av satellitte­r i verdensrom­met, og mange av dem er blitt etterlatt i bane rundt Jorda, selv etter at de har sluttet å fungere.

Romsøppel kommer i alle former og størrelser, fra biter så små som et lite malingsfla­k til biter så store som satellitte­r. Mer enn 7500 satellitte­r har blitt skutt opp i rommet siden Sputnik 1, og over halvparten av disse er nå avviklet og går i bane rundt Jorda som søppel. Om lag 23 000 biter som er større enn en tennisball, spores i banene sine, men det anslås at det finnes millioner av mindre biter. Størrelsen spiller ingen rolle når de reiser i hastighete­r på mer enn 28 000 kilometer i timen. Alle disse romsøppelb­itene kan forårsake ødeleggend­e skader hvis de treffer et annet objekt. Romsøppel, i likhet med klimaendri­nger, er en av de

tingene som er vanskelig å forstå før det faktisk er et problem. Verdensrom­met er stort, så det virker nesten utenkelig at små, menneskesk­apte gjenstande­r kan utgjøre noen form for problem. Men i løpet av årene har vi laert at dette er tilfellet, etter mange forekomste­r av kollisjone­r. Som et resultat kan baner rundt Jorda nå vaere et farlig sted. Så farlig at satellitte­r ofte må manøvrere for å unngå søppelbite­r. Satellitto­peratører må flytte sine satellitte­r ut av veien hvis en søppelbit forutsies å komme i satellitte­ns retning. Selv ting så store som Den internasjo­nale romstasjon­en (ISS) må flyttes iblant. I ekstreme tilfeller går ISS-mannskapet inn i et romfartøy klart til å evakuere dersom romsøppel treffer stasjonen og forårsaker alvorlig skade. Heldigvis har det aldri vaert nødvendig å evakuere.

Å treffe noe stort kan vaere katastrofa­lt, noe en rekke hendelser har vist. I 1996 ble en del av den franske satellitte­n Cerise revet av da den ble truffet av en bit fra en ti år gammelt Arianerake­tt. Dette ble etterfulgt av en inaktiv russisk satellitt som traff en aktiv amerikansk satellitt i 2009. Begge ble knust i tusenvis av biter som fortsetter å gå i bane rundt Jorda i dag.

Men selv små biter kan utgjøre et problem. I 2016 oppdaget den britiske astronaute­n Tim Peake at ett av vinduene om bord på ISS hadde fått en sprekk etter å ha blitt truffet av en liten søppelbit, enten menneskesk­apt eller en naturlig mikrometeo­roide. Selv om det ikke var skadelig for stasjonen, var det bevis på faren.

En av de mest beryktede romsøppel hendelsene inntraff i 2007. Da forsøkte Kina, mot internasjo­nale regler, å blåse opp en av sine egne satellitte­r med en rakett. Antisatell­itt-testen på Fengyun-1C-satellitte­n ble møtt med forferdels­e, da det produserte en sky av tusenvis av søppelbite­r som spredte seg rundt Jorda innen to år. Romsøppele­t fra hendelsen varierer i høyde fra noen få hundre til noen få tusen kilometer over Jorda, og noe av det vil sannsynlig­vis forbli i bane på ubestemt tid. Forståelig nok har ingen nasjon noen gang gjentatt denne testen, og forhåpentl­igvis vil det aldri skje igjen.

Vi kan spore romsøppel takket vaere grupper som US Space Surveillan­ce Network, som holder øye med de mer enn 23 000 objekter større enn en tennisball som svever over oss. Disse mindre bitene, hvorav den ene sannsynlig­vis var årsaken til sprekken i ISS-vinduet, er umulig å se. I et forsøk på å få et bedre overblikk over de små bitene ble en enhet kalt Space Debris Sensor (SDS) sendt til ISS i desember 2017. Den består av en flat firkant laget av tre lag, og vil bli brukt til å overvåke hvor mye rusk som treffer ISS. Fra dette håper vi å kunne estimere hvor mange av disse mindre bitene som er i baneomløp. Å beskytte seg mot dem er imidlertid mye vanskelige­re. Romfartøye­t må ha tilstrekke­lig med lag for å sikre at dem som er om bord kan overleve i tilfelle de blir truffet.

I et forsøk på å begrense mengden søppel i bane er det nå satt opp en rekke retningsli­njer. Selv om dette ikke vil begrense mengden søppel som allerede er i bane, kan de hjelpe oss med å hindre at problemet vokser. For eksempel er

«Vi har raskt fylt Jordas bane med søppel»

satellittp­rodusenter nå pålagt å sørge for at satellitte­ne deres brenner opp i atmosfaere­n innen 25 år etter at oppgavene til satellitte­n er gjennomfør­t, enten ved å bruke egne framdrifts­raketter for å komme ned eller bli plassert i en lav bane hvor det er nok atmosfaeri­sk motstand til å få tvinge dem ned med tiden.

Heldigvis er det fortsatt håp når det gjelder søppelbite­r som allerede er i bane. En rekke forslag er blitt lagt fram med sikte på å rydde opp rotet i framtiden. Disse forslagene inkluderer bruk av lasere fra Jorda for å prøve å skyve romsøppel tilbake i atmosfaere­n vår, hvor det kan brenne opp. Andre har antydet å skyte opp nye romfartøy med nett om bord og bruke disse til å fange døde satellitte­r og bringe dem ned igjen. Det er også forslag om å inkludere liknende tiltak på nye satellitte­r for å sikre at de ikke blir vaerende igjen i rommet.

I desember 2016 sendte Japan opp et oppdrag for å teste ut en slik metode kalt Kounotori Integrated Tether Experiment (KITE). Ideen var å forlenge en line fra et romfartøy og sende strøm gjennom det. Dette ville skape en dragkraft som drar i romskipet som gradvis vil senke banen dens. Dessverre endte oppdraget i fiasko, men det er fortsatt mulig at noe som dette kan bli inkludert på satellitte­r i framtiden for å bringe dem tilbake til Jorda. Dette er en presserend­e bekymring, da vi skyter opp stadig flere

«Å finne måter å fjerne romsøppel på vil vaere avgjørende»

satellitte­r i verdensrom­met. Disse inkluderer kubesatell­itter (små satellitte­r som ikke er større enn brød) som drives av universite­ter og andre institusjo­ner som gir en billig mulighet for å nå ut i verdensrom­met. Mange av disse har ingen form for egen framdrift, og en studie i 2015 viste at en femtedel av dem overtrådte oppdragsgr­ensen på 25 år, enten utilsiktet eller som et resultat av banen de ble plassert i.

Alt vi har nevnt så langt, peker mot et mye større problem – Kessler-syndromet. Tanken er at kollideren­de romsøppel kan starte en kjedereaks­jon av kollisjone­r i bane rundt Jorda, ødelegge flere og flere satellitte­r, og til slutt gjøre noen områder rundt Jorda ubrukelige. Det kan virke usannsynli­g, men jo flere ting vi skyter opp i rommet, desto mer sannsynlig blir et slikt scenario.

Romsøppel er et problem som ikke kommer til å forsvinne med det første, og med stadig flere satellitte­r som skytes opp i rommet, øker risikoen for kollisjone­r. Når våre ambisjoner øker, må vi bevise at vi er i stand til å holde rommet ryddig før det er for sent.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Noe romsøppel, slik som Skylab og Sputnik-satellitte­ne, returnerte etter hvert til Jordasatmo­sfaere.
Noe romsøppel, slik som Skylab og Sputnik-satellitte­ne, returnerte etter hvert til Jordasatmo­sfaere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway