Hjerne­fyll

Ny Vitenskap - - Innhold -

Hvor­for er de fles­te av oss høyre­hend­te? Viss­te du at ba­na­ner egent­lig er ba­er? Blir man mind­re stres­set av å tre­ne? Her sva­rer vi på alle dine nys­gjer­ri­ge spørs­mål. Send gjer­ne inn spørs­mål til li­[email protected]­ge.no.

Si­den lyd ikke kan be­ve­ge seg gjen­nom va­ku­um, er ver­dens­rom­met lyd­løst, i det mins­te for våre ører. Rom­met inne­hol­der der­imot man­ge elek­tro­mag­ne­tis­ke sig­na­ler, som ra­dio­bøl­ger, skapt av svar­te hull, pla­ne­ter og and­re kil­der. Ak­ku­rat som når en ra­dio om­gjør ra­dio­sig­na­ler som du ikke kan høre, til ly­der som du kan høre, kan vi­ten­ska­pe­li­ge in­stru­men­ter kon­ver­te­re dis­se elek­tro­mag­ne­tis­ke sig­na­le­ne til lyd. Så selv om rom­met er lyd­løst, kan du på en måte «høre» det. For­skjel­li­ge pla­ne­ter og stjer­ner la­ger også for­skjel­li­ge «ly­der».

Pul­sa­rer la­ger noen av de ty­de­ligs­te «ly­de­ne» somkom­mer fra ver­dens­rom­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.