Mi­ni­mu­mie kas­ter lys på gen­etis­ke til­stan­der

Mys­te­ri­et med det­te 15-centi­me­ter lan­ge mu­mi­fi­ser­te skje­let­tet er en­de­lig løst med hjelp av DNA-ana­ly­se.

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

I 2003 grav­de fors­ke­re fram et over­ras­ken­de men­neske­lik­nen­de skje­lett i Ata­ca­ma-om­rå­det i Chi­le. Den­ne mi­ni­mu­mi­en (kjent som Ata) på sam­me stør­rel­se som et fos­ter ble an­slått å ha va­ert mel­lom seks og åtte år gam­mel da hun døde. Ved å bru­ke DNA truk­ket ut fra bein­mar­gen hen­nes se­kven­si­er­te et fors­ker­team prø­ven og fant fle­re mu­ta­sjo­ner for­bun­det med til­stan­der som dverg­vekst og sko­li­ose. Det er håp om at opp­da­gel­sen bi­drar til stør­re for­stå­el­se av gen­etis­ke skje­lett­li­del­ser.

Men­nes­ke­li­ge og ikke-men­nes­ke­li­ge pri­ma­ters ge­n­om ble brukt for å stad­fes­te Atas men­nes­ke­li­ge opp­hav.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.