Ka­me­le­on­bein glø­der i UV-lys

Sjel­den bio­gen fluo­res­cens er opp­da­get i dis­se ly­sen­de øg­le­ne for førs­te gang.

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

Fors­ke­re i Mün­chen har ny­lig opp­da­get at for­skjel­li­ge ar­ter av slek­ten Calum­ma fluo­res­ce­rer bio­gen­etisk. Knok­le­ne de­res glø­der i mør­ket un­der UV-lys, så klart at de blir syn­li­ge gjen­nom hud­en. Den­ne ev­nen ses ofte blant ma­ri­ne ar­ter, men bio­gen fluo­res­cens er sjel­den hos land­dyr. Da­vid Prö­tzel, ho­ved­for­fat­ter og ph.d.-stu­dent ved Bay­erns stat­li­ge zoo­lo­gis­ke sam­ling (ZSM), for­klar­te i en kunn­gjø­ring: «Vi kun­ne nes­ten ikke tro våre egne øyne da vi lys­te opp ka­me­le­one­ne i sam­lin­gen med en UV-lam­pe, og nes­ten alle ar­ter vis­te blå, tid­li­ge­re usyn­li­ge mønst­re på ho­det, noen til og med over hele krop­pen.»

Selv om bein­vev er na­tur­lig fluo­res­ce­ren­de (del­vis på grunn av dets kol­la­gen­pro­tein), vi­ser få ar­ter som le­ver på land sin ind­re gløde­evne på over­fla­ten. Den­ne stu­di­en bruk­te mik­ro-CT-skan­ne­re for å av­slø­re mønst­re av blå fluo­res­ce­ring som match­ed et møns­ter av små bein­pro­jek­sjo­ner kalt tu­berk­ler un­der hud­en på ka­me­le­one­nes hode­skal­ler. Hud­en som dek­ket dis­se tu­berk­le­ne, var sva­ert tynn, den be­sto av et gjen­nom­sik­tig lag av epi­der­mis, noe som gjor­de at UV-ly­set kun­ne nå og bli ab­sor­bert av bei­net un­der.

Stu­di­en fant også at hann­ka­me­le­one­ne had­de be­ty­de­lig mer fluo­res­ce­ren­de tu­berk­ler enn hun­ne­ne. Fors­ker­ne an­ty­der at det­te kan hjel­pe ka­me­le­one­ne til å gjen­kjen­ne medlemmer av sam­me art. Det trengs imid­ler­tid yt­ter­li­ge­re un­der­sø­kel­ser for å for­kla­re den bio­lo­gis­ke re­le­van­sen til den­ne ev­nen.

Den­ne stu­di­en til­føy­er en ny art på lis­ten over dyr som er kjent for å fluo­res­ce­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.