Må­ten ting glø­der på

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

Bio­gent fluo­res­ce­ren­de vev, som knok­ler og ten­ner, inne­hol­der et pro­tein som glø­der når det tref­fes av ul­tra­fio­lett lys. I ste­det for bare å til­fel­dig­vis re­flek­te­re lys er det fak­tisk en­kel­te dyr som selv pro­du­se­rer og sen­der ut lys. Dis­se ly­sen­de dy­re­ne bru­ker ly­se­mit­te­ren­de mo­le­ky­ler (lu­ci­fe­rin) og en­zy­mer (lu­ci­fe­rase), som gjen­nom­går en kje­misk re­ak­sjon som av­gir fo­to­ner.

Fluo­res­ce­ren­de ar­ter bru­ker sin evne til å ka­mu­fle­re seg, lure byt­te til seg el­ler kom­mu­ni­se­re med and­re medlemmer av ar­ten. En av de best kjen­te skap­nin­ge­ne som bio­lu­mine­s­ce­rer, er ild­flu­er, som sen­der ut lys fra ma­gen for å til­trek­ke en make og unn­gå pre­da­to­rer. En­kel­te ar­ter av or­mer og bil­ler er også kjent for å glø­de i mør­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.