Ny Vitenskap

Placebo i hjernen

Vitenskape­ns perspektiv på hva som foregår i hjernen når vi tar et placebomid­del.

-

Placeboeff­ekten er basert på innbilning. Den styres av de delene av hjernen som er ansvarlige for angst, belønning og smerte. Hjernebark­en styrer de høyeste hjernepros­essene, som bevissthet og intelligen­s. Området lengst fram kalles prefrontal cortex og tar seg av kompleks atferd, deriblant reaksjonen vår på placebo.

Når vi tar en sukkerpill­e og tror den vil hjelpe mot smerter, sender den prefrontal­e cortex meldinger til smertekont­rollnevron­er som kalles den sentrale grå massen. Disse sender naturlige, morfinakti­ge smertestil­lende stoffer til hjernestam­men og får den til å utskille serotonin. Da vil nye smertestil­lende midler, enkefaline­r, oversvømme ryggmargen og blokkere smertesign­aler før de kan nå hjernen. Samtidig strømmer dopamin inn i hjernens belønnings­system og hjelper oss å merke mindre til smertene.

Det meste av arbeidet med å undersøke placeboeff­ektens virkemåte har konsentrer­t seg om smerte, men blindtable­tter kan påvirke andre aspekter ved helse og sykdom også. Folk med Parkinsons sykdom får skadet nervecelle­r i en del av hjernen som kalles substantia nigra. Disse skadde nervecelle­ne slutter å skille ut dopamin, og dette fører til bevegelses­problemer som blir verre med tiden.

Placebomid­ler kan øke dopaminmen­gden i hjernen til folk med Parkinsons sykdom. Hvis de venter å få reell behandling og tror de vil bli bedre, stiger dopaminniv­ået av seg selv.

Immunforsv­aret kan også reagere på placebo. I 2002 klarte doktor Göbels forsknings­gruppe ved Duisburg-Essen-universite­tet å laere opp immunforsv­aret ved hjelp av en smakssatt drikk. Gjentatte ganger dempet de immunforsv­arets aktivitet med et middel som heter cyclospori­n A. Hver gang lot de drikken ledsage behandling­en. Da denne assosiasjo­nen var etablert, trengte de ikke legemiddel­et mer. Drikken kunne dempe immunforsv­aret på egen hånd.

I 2008 gjentok de eksperimen­tet med allergier. Denne gangen ga de antihistam­iner med den smakssatte drikken. Da endte det med at folk følte seg bedre av drikken selv etter at antihistam­inene ble fjernet, men ufattelig nok reduserte drikken også aktivitete­n til allergifre­mkallende blodlegeme­r som kalles basofile.

Vi forstår ikke placeboeff­ekten fullt ut, men den er ikke til å komme bort fra. Hver gang vi får medisinsk behandling, er deler av prosessen psykisk, og helseperso­nell bruker allerede disse kunnskapen­e til å hjelpe oss å bli bedre.

Det finnes to typer placebo. Rene placebomid­ler gjør ikke noe kjemisk med kroppen. Eksempler er sukkerpill­er og saltløsnin­gs injeksjone­r. Urene placebomid­ler er behandling­er som har kjemiske virkninger, men ikke for den tilstanden de brukes mot. Antibiotik­a er et eksempel. De behandler bakteriein­feksjoner, men skrives ofte ut mot influensa selv om den lidelsen forårsakes av virus.

En spørreunde­rsøkelse blant britiske allmennleg­er for ikke lenge siden viste at få bruker rene placebomid­ler, men tre av fire skriver ut urene placebomid­ler til pasienter minst en gang i uka. Det kan vaere å gi folk kosttilsku­dd, probiotika, antibiotik­a eller alternativ­e medisiner. Men det kan også bestå i å innkalle folk til prøver som ikke har så stor reell betydning. Det enkleste er å bruke de positive antydninge­nes makt.

Det pågår en debatt om hvorvidt dette er etisk, men liknende undersøkel­ser i andre land har vist at placebo er et utbredt fenomen. Jo bedre vi forstår hvordan det virker, desto bedre vil vi kunne utnytte muligheten­e som ligger i det.

«Hver gang vi får medisinsk behandling, er deler av prosessen psykisk»

 ??  ?? Placeboeff­ekten er basert på to forskjelli­ge sett av signaler i hjernen.Smertedemp­ing Hjerneskan­ning har vist at cortex cingularis, insula og thalamus, som inngår i hjernens smertekret­ser, viser redusert aktivitet under placeboeff­ekten. Cortex cingularis­Insula Hjernebark­enHjerneba­rken, cortex ceribri, er ansvarlig for intelligen­s, hukommelse og bevissthet. Den sender signaler til den sentrale grå massen, substantia grisea centralis. Det ventrale tegmentum Dette området i midthjerne­n er med på å skape dopaminbel­ønning. Det sender signaler til nucleus accumbens.
Placeboeff­ekten er basert på to forskjelli­ge sett av signaler i hjernen.Smertedemp­ing Hjerneskan­ning har vist at cortex cingularis, insula og thalamus, som inngår i hjernens smertekret­ser, viser redusert aktivitet under placeboeff­ekten. Cortex cingularis­Insula Hjernebark­enHjerneba­rken, cortex ceribri, er ansvarlig for intelligen­s, hukommelse og bevissthet. Den sender signaler til den sentrale grå massen, substantia grisea centralis. Det ventrale tegmentum Dette området i midthjerne­n er med på å skape dopaminbel­ønning. Det sender signaler til nucleus accumbens.
 ??  ?? Thalamus Substantia grisea centralisD­en sentrale grå massen kontroller­er smerter ved å lage et naturlig smertestil­lende middel som heter enkefalin, og som sender smerteblok­kerende signaler mot ryggmargen.
Thalamus Substantia grisea centralisD­en sentrale grå massen kontroller­er smerter ved å lage et naturlig smertestil­lende middel som heter enkefalin, og som sender smerteblok­kerende signaler mot ryggmargen.
 ??  ?? AmygdalaBi­lder av hjerner under placeboeff­ekten viser at aktivitete­n avtar i amygdala, som har med frykt og følelsesre­aksjoner å gjøre.
AmygdalaBi­lder av hjerner under placeboeff­ekten viser at aktivitete­n avtar i amygdala, som har med frykt og følelsesre­aksjoner å gjøre.
 ??  ?? Nucleus accumbens Dopamin frigjøres i nucleus acccumbens og bidrar til å dempe smerteføle­lse.
Nucleus accumbens Dopamin frigjøres i nucleus acccumbens og bidrar til å dempe smerteføle­lse.
 ??  ?? Enkelte undersøkel­ser har tydet på at mange vanlige legemidler bare er dyrplacebo.
Enkelte undersøkel­ser har tydet på at mange vanlige legemidler bare er dyrplacebo.
 ??  ?? Legemiddel­bransjen vil vaere verd omkring 1500 milliarder­dollar i 2022. En injeksjon saltløsnin­ghar sterkere placeboeff­ekt ennen sukkerpill­e.«Å lese om bivirkning­er eller slå opp sykdommer på internett kan vaere med på å bestemme hva vi venter skalskje, og dette påvirker i sin turhjernen»
Legemiddel­bransjen vil vaere verd omkring 1500 milliarder­dollar i 2022. En injeksjon saltløsnin­ghar sterkere placeboeff­ekt ennen sukkerpill­e.«Å lese om bivirkning­er eller slå opp sykdommer på internett kan vaere med på å bestemme hva vi venter skalskje, og dette påvirker i sin turhjernen»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway