Place­bo ut­prø­ves

Ny Vitenskap - - Forskning -

Placeboeffekten er sterk i seg selv, men hittil har den va­ert mest nyt­tig som en måte å prø­ve nye be­hand­lin­ger på. Un­der­sø­kel­ser av placeboeffekten har vist at det kan va­ere nok å få en tab­lett og ven­te at den vir­ker, så fø­ler man seg bed­re. Så hvor­dan vet vi om en ny be­hand­ling fak­tisk vir­ker? Løs­nin­gen er å gi halv­par­ten av pa­si­en­te­ne ekte vare og la res­ten få en suk­ker­pil­le som ser ak­ku­rat li­ke­dan ut, og de­ret­ter sam­men­lik­ne de to grup­pe­ne.

Det­te fun­ge­rer best hvis ver­ken pa­si­en­te­ne el­ler le­ge­ne vet hvil­ken be­hand­ling som gis, en tek­nikk som kal­les «dob­belt­blind stu­die». På den må­ten kan in­gen va­ere helt sik­re på hva som er å ven­te. Hvis pa­si­en­te­ne som får ekte be­hand­ling, vi­ser bed­re re­sul­ta­ter enn grup­pen som går på suk­ker­pil­ler, vet vi at det ikke bare er placeboeffekten som er på fer­de.

Place­bo­mid­ler la­ges slik at de ser ut og fø­les som den ekte be­hand­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.