Fjern rust med cola

Ny Vitenskap - - Forskning -

Fos­for­hol­dig syre er den sure in­gre­di­en­sen som ba­lan­se­rer den søte sma­ken i ver­dens fa­vo­ritt­brus, men den har også en an­nen nyt­tig funk­sjon – den er en kraf­tig rust­fjer­ner som kan for­vand­le rødt jern­ok­sid til gul­ak­tig jern­sul­fat. Hvis du vil re­pa­re­re en rus­ten gjen­stand, kan du bare leg­ge den i cola og la sy­ren i bru­sen gjø­re job­ben. Sy­ren vil ikke bare fjer­ne rust, men et lag med jern­sul­fat sør­ger også for rust­be­skyt­tel­se som hind­rer at gjen­stan­den rus­ter i fram­ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.