Frisk opp mis­far­get sølv­tøy

Ny Vitenskap - - Forskning -

Sølv kan mis­te glan­sen over tid og får ofte et lag med svart sølv­sul­fid. Men det fin­nes kje­mis­ke triks som kan gjen­opp­ret­te gam­mel glans på en skån­som måte. Det førs­te du må gjø­re, er å kle en bol­le med alu­mi­ni­ums­fo­lie og til­set­te en skje med na­tron, en kly­pe salt og litt varmt vann. Natrium­bi­kar­bo­na­tet vil rea­ge­re med fo­li­en og skrel­le bort la­get med alu­mi­nium­ok­sid på over­fla­ten, mens sal­tet gjør at elek­tro­ne­ne be­ve­ger seg mel­lom fo­li­en og sølv­tøy­et og skaper en li­ten elek­trisk strøm­ning. Søl­vet mot­tar elek­tro­ner og alu­mi­niu­men mis­ter dem, og i pro­ses­sen over­fø­res sølv­sul­fi­det fra be­stik­ket til fo­li­en.

Det svar­te be­leg­get på gam­melt sølv­tøy kal­les sølv­sul­fid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.