Smart­te­le­fon­av­hen­gig­het kan øke en­som­het og angst

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Man skul­le tro at smart­te­le­fo­ner for­bed­ret det so­sia­le li­vet, men fors­ke­re ved San Fran­cis­co Sta­te Uni­ver­sity i USA har fun­net ut at over­dre­ven bruk av smart­te­le­fo­ner fak­tisk kan ha ne­ga­tiv ef­fekt på våre so­sia­le for­bin­del­ser. De opp­da­get også at de som var av­hen­gi­ge av so­sia­le medi­er, had­de økt ri­si­ko for å lide av angst, de­pre­sjon og en­som­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.