Høy­den på kon­to­ret kan på­vir­ke be­slut­nin­ger

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Fors­ke­re fra Mia­mi Uni­ver­sity i USA har vist at in­ves­to­rer som har kon­tor høy­ere oppe i eta­sje­ne, har stør­re sann­syn­lig­het for å ta fi­nan­si­ell ri­si­ko. Team­et ana­ly­ser­te data fra over 3000 hedge­fond og fant en li­ten, men sig­ni­fi­kant for­bin­del­se mel­lom et fonds vo­la­ti­li­tet (hvor ri­si­ka­belt det er) og eta­sjen det be­fin­ner seg i. Man tror at det å va­ere høy­ere oppe gir oss en un­der­be­visst boost til fø­lel­sen av makt, noe som kan føre folk til å over­se ri­si­ko.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.