Gra­fen kan dre­pe bak­te­ri­er

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Et team fra Chal­mers tek­nis­ka hög­sko­la i Sve­ri­ge har opp­da­get at et syl­tynt lag med gra­fen­flak på­ført på im­plan­ta­ter kan bi­dra til å for­hind­re in­fek­sjo­ner un­der ki­rur­gi. Bak­te­ri­el­le in­fek­sjo­ner un­der im­plan­tat­ope­ra­sjo­ner som hofte­ut­skift­nin­ger, er all­tid en ri­si­ko og kan re­sul­te­re i at im­plan­ta­tet må fjer­nes. Fors­ker­ne fant ut at bak­te­ri­e­ne ble drept av de skar­pe gra­fen­fla­ke­ne, slik at det ikke ble star­tet en in­fek­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.