Hva kan trig­ge mi­gre­ne?

Ny Vitenskap - - Forskning -

Fø­lel­ser: • Stress • • Angst Sin­ne • Sjokk • Be­geist­ring

Fy­sis­ke trig­ge­re: • Uts­litt­het • Man­gel på søvn • Va­ria­bel/dår­lig søvn • Hard tre­ning • Stram­me skuld­re og nak­ke • Slit­ne øyne etter mye skjerm­tit­ting • Tann- og/el­ler kjeve­pro­ble­mer (f.eks. gnis­sing av ten­ner)

Kost­hold: • Lavt blod­suk­ker/man­gel på mat • Ure­gel­mes­si­ge mål­ti­der • De­hydre­ring • Al­ko­hol • Kof­fein • Vis­se for­mer for mat, for ek­sem­pel sjo­ko­la­de, ost og si­trus

• Vis­se for­mer for til­set­nings­stof­fer som f.eks. mono­so­di­um gluta­mat (MSG), as­par­tam, ty­ra­min og ni­tra­ter. Fle­re stu­di­er vi­ser at et av sym­pto­me­ne på et kom­men­de mi­grene­an­fall kan va­ere et skik­ke­lig sug etter vis­se mat­va­rer som for ek­sem­pel sjo­ko­la­de el­ler noe an­net fra lis­ten over. Der­for er det ikke nød­ven­dig­vis helt sik­kert at dis­se mat­va­re­ne el­ler til­set­nings­stof­fe­ne fak­tisk trig­ger et an­fall.

Miljø­på­virk­ning: • Sterkt lys

• Høy lyd

• Sterk lukt

• Røyk og for­urens­ning • Kul­de/var­me NB: Over­for­bruk av smerte­stil­len­de el­ler sove­tab­let­ter kan også trig­ge mi­gre­ne og hode­pine. Det­te kal­les medi­ka­ment­in­du­sert hode­pine.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.