Ve­nus’ elek­tris­ke vin­der

Av­dek­kin­gen av mys­te­ri­et om pla­ne­tens mang­len­de hav.

Ny Vitenskap - - Innhold -

Ve­nus er en fiendt­lig pla­net med en kve­len­de og knu­sen­de atmos­fa­ere, sky­er av svo­vel­syre og over­flate­tem­pe­ra­tu­rer som er høye nok til å smel­te bly. Li­ke­vel er det an­tatt at in­ferno­pla­ne­ten kan ha va­ert be­boe­lig i minst to mil­li­ar­der år tid­li­ge­re i sin his­to­rie. Og selv om pla­ne­ten ikke er et spe­si­elt venn­lig sted å leve i dag, kan gam­le Ve­nus ha hatt hav av vann blant sine vul­kans­ke for­ma­sjo­ner.

Hele hav må der­med ha for­svun­net i løse luf­ten, noe som har for­vir­ret fors­ker­ne – helt til Ve­nus’ elek­tris­ke vin­der ble opp­da­get av ESAs rom­far­tøy Ve­nus Ex­press. Dis­se kraf­ti­ge vin­de­ne an­tas å va­ere an­svar­li­ge for å sky­ve ok­sy­gen fra atmos­fa­eren ut i rom­met.

Alle pla­ne­ter har et gra­vi­ta­sjons­felt. Nå er hy­po­te­sen at hver pla­net med en atmos­fa­ere også har et elek­trisk felt. Ve­nus har et be­ty­de­lig elek­trisk felt, som er førs­te gang man har målt et elek­trisk felt rundt en pla­net. Mens tyngde­kraft hol­der atmos­fa­eren rundt pla­ne­ten, sky­ver den elek­tris­ke kraf­ten de øvre la­ge­ne i atmos­fa­eren ut­over i ver­dens­rom­met.

Den elek­tris­ke vin­den kan også spil­le en vik­tig rol­le på Mars. NASAs MAVEN-opp­drag er i gang på den røde pla­ne­ten for å løse det fi­re mil­li­ar­der år gam­le mys­te­ri­et om hvor Mars‘ atmos­fa­ere og hav for­svant.

Å for­stå rol­len til elek­tris­ke vin­der kan bi­dra til å for­bed­re es­ti­ma­ter av stør­rel­sen og plas­se­rin­gen av be­boe­li­ge om­rå­der rundt and­re stjer­ner.

Elek­tris­ke vin­der er an­tatt å va­ere an­svar­lig for å fjer­ne vann­kom­po­nen­ter fraVe­nus’ atmos­fa­ere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.