His­to­ri­en om Cen­tral Park

Hvor­dan ble et så enormt om­rå­de av New York City til en grønn lun­ge?

Ny Vitenskap - - Innhold -

Hvis du ser på det enor­me, vid­strak­te om­rå­det i New York som ut­gjør Cen­tral Park i dag, vil du tro­lig ikke for­stå hvor mye det har end­ret seg si­den par­ken først ble ut­for­met. Land­om­rå­det, som ble kjøpt av byen New York i 1853, be­sto for det mes­te av ufrukt­bart sum­pland.

His­to­ri­en om Cen­tral Park star­tet på 1840-tal­let, da vel­stå­en­de han­dels­menn og land­ei­ere var på­dri­ve­re for at del­sta­ten skul­le etab­le­re en of­fent­lig park som kun­ne sam­men­lik­nes med par­ke­ne i Lon­don og Pa­ris. Etter man­ge dis­ku­sjo­ner rundt stør­rel­se og be­lig­gen­het valg­te de et enormt om­rå­de midt på Man­hat­tan. Til sam­men kjøp­te byen 9792 stan­dard­tom­ter på 7,6 x 30,5 me­ter til en ver­di av mer enn 5 mil­lio­ner dol­lar. Den gan­gen lå det­te om­rå­det langt fra de ut­byg­de om­rå­de­ne i byen, som for det mes­te lå helt sør på Man­hat­tan.

Land­om­rå­det som ble valgt, be­sto av ulendt ter­reng med stei­ne­te fram­spring og myr­om­rå­der, noe som gjor­de det lite at­trak­tivt for ut­byg­ging. Det var li­ke­vel men­nes­ker som bod­de der, og 1600 fat­ti­ge inn­byg­ge­re ble fak­tisk om­plas­sert i for­bin­del­se med pro­sjek­tet, in­klu­dert en afro­ame­ri­kansk bo­set­ting i Se­neca Vil­la­ge.

Det var en enorm opp­ga­ve å for­and­re om­rå­det til den vak­re par­ken vi ser i dag. I 1858 b le­det holdt en land­skaps de­sign­kon­kur­ran­se for å vel­ge sti log plan­løs­ning for par­ken, og ar­bei­det star­tet like etter. Det er an­slått at 20 000 ar­bei­de­re var med på å om­for­me land­ska­pet, og de bruk­te 260 tonn krutt for å sky­te bort fjell­knau­se­ne der. De plan­tet mer enn 270 000 tra­er og bus­ker, og de kon­stru­er­te et nytt vann­bas­seng. Vin­te­ren 1859 ble den førs­te de­len av par­ken åp­net for pub­li­kum.

Byg­gin­gen på­gikk i man­ge år, og kost­na­den med å byg­ge par­ken steg til fi­re mil­lio­ner dol­lar. I 1871 fikk den nå så be­røm­te dyre­par­ken fast til­hold i par­ken, og den ble raskt par­kens mest po­pu­la­ere at­trak­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.