Bri­te­ne får lov til å fjern­par­ke­re bi­le­ne sine

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

Nye lo­ver i Stor­bri­tan­nia gir bil­fø­re­re lov til å bru­ke fjern­styrt par­ke­rings­tek­no­lo­gi på bri­tis­ke vei­er. Den bri­tis­ke vei­tra­fikk­lo­ven er opp­da­tert og til­la­ter nå bruk av fø­rer­as­sis­tert tek­no­lo­gi, der­iblant smart­te­le­fon­ap­per som kan par­ke­re bi­ler.

Trans­port­mi­nis­ter Jes­se Norman ut­tal­te: «Vi vil fort­set­te å re­vi­de­re lo­ve­ne for å sik­re at bi­lis­te­ne kan nyte godt av dis­se nye verk­tøy­ene på en sik­ker måte.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.